Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие

Бенефициери

Местни групи за действие, одобрени от УО

Условия за допустимост на бенефициерите

 • Да се прилагат от МГД, одобрени от Управляващия орган.
 • Да целят развитието на територии, покрити от стратегии на МГД.
 • Да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР.
 • Партньорите по проекта да участват в неговите подготовка и прилагане и да притежават капацитет за изпълнението му.

Допустими дейности

 • Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие.

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество:
 • разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, хонорари на преводачи, разходи за комуникация);
 • разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
 • разходи, свързани с разработването на проекта (напр. предварителни проучвания, консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти по проекта, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал и др.).

Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество).

 • разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;
 •  разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;
 •  разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;
 •  разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.;
 •  разходи за публикации в медиите;
 •  разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта;
 •  координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Критерии за оценка

 • Качество на проекта.
 • Качество на партньорството.
 • Брой участващи местни групи за действие.

 

Одобрението на проектите за сътрудничество се извършва не по-късно от четири месеца след датата на подаване на заявлението, съгласно чл. 44, т. 3 на Регламент (ЕС) за ЕЗФРСР.

Интензитет на помощта

До 100 % в зависимост от приложимия режим на държавна помощ.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.