Подмярка 19.4. Популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

Бенефициери

Местни групи за дейности, одобрени от УО

Условия за допустимост на бенефициерите

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими дейности

  • Текущи разходи

Условия за избор

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Допустими разходи

Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията, включващи:
  • оперативни разходи,
  • разходи за персонала,
  • разходи за обучение,
  • разходи за връзки с обществеността,
  • финансови разходи,
  • разходи, свързани с мониторинг и оценка на стратегията, съгласно задълженията на МГД по чл. 34(3)(ж) от Регламент (ЕС) за Общата стратегическа рамка.
  • Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията, включващи оперативни разходи, разходи за персонала, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията, съгласно задълженията на МГД по чл. 34, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 1303/2013.
  • Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Недопустими разходи

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Критерии за оценка

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Интензитет на помощта

До 100 % от разходите.

Помощта за текущи разходи и разходи за Популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие няма да надвишава 25 % от общите публични разходи в рамките на стратегията за местно развитие.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително. 

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.