Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги

Бенефициери

Доставчици на консултантски услуги

Условия за допустимост на бенефициерите

Консултантските услуги са в полза на земеделските стопани, младите стопани съгласно определението в програмата и горските стопани. Доставчиците на консултантски услуги се определят като консултантски организации по мярката.

Бенефициерите по подмярката се избират чрез покани за отправяне на предложения. Процедурата за подбор се регламентира от правото за обществените поръчки и е отворена както за публични, така и за частни организации. Тя е обективна и изключва кандидати с конфликт на интереси.

Консултантските организациите трябва да представят доказателства, че разполагат с:

1. Подходящи ресурси от квалифициран персонал

За да докаже наличието на достатъчен квалифициран персонал, консултантската организация трябва да е осигурила:

  • за предоставянето на консултантските услуги за земеделски стопани по подмярката:


– минимум двама основни консултанти с професионална квалификация, научна степен или научно звание в една от следните  професионални области: аграрни науки; ветеринарна медицина; аграрна икономика; инженерно-технически дисциплини в областта на земеделието; хранително-вкусова промишленост;

и

– минимум по един ключов консултант за всеки вид консултантски пакет, който ще предоставя консултантската организация.

 

  • за предоставяне на консултантски услуги за горски стопани по подмярката:


– минимум двама основни консултанти с професионална квалификация в областта на горското стопанство и/или стопанско управление, икономика;

и

– минимум един ключов консултант за задължителния елемент от консултантския пакет.

Минималният квалифициран персонал във връзка с обхвата на консултантските услуги се определя от броя на видовете консултантски пакети, които ще предоставя една консултантска организация. Минималният персонал за консултантска организация, която предоставя услуги само по един вид консултантски пакет е 3-ма консултанти. Минималният персонал за консултантска организация, която предоставя услуги за земеделски стопани, по всички консултантски пакети е 14 консултанти.

2. Редовно обучен персонал

За да докаже наличието на редовно обучен персонал, консултантската организация трябва да предостави доказателства за всеки основен консултант и за ключовите консултанти за преминато специализирано обучение или форми за повишаване на квалификацията през последните 7 години преди периода на поканата по теми в областта на аграрните науки, ветеринарната медицина, икономиката, екологията, европейското и националното законодателство или по теми в обхвата на приоритетните области.  Специализираното обучение и повишаването на квалификацията може да обхваща участие в семинари или курсове, получена магистърска или докторска степен, процедура по хабилитиране.

3. Консултантски опит

Консултантската организация трябва да покаже наличие на консултантски опит  от минимум 2 години. Консултантският опит трябва да бъде в поне една от областите на земеделието, ветеринарната медицина, горското стопанство, аграрната икономика, хранително-вкусовата промишленост, подготовка на проекти по програми на ЕС, околната среда, изменението на климата и други в обхвата на приоритетните области.

4. Надеждност по отношение на обхвата на консултантските пакети

За да докаже надеждност по отношение на обхвата на консултантските пакети, консултантската организация трябва да покаже ангажимент към организацията от ключови консултанти, които да притежават професионална квалификация или доказан професионален опит в областта на съответните приоритетни области по отделните видове консултантски пакети. Конкретните изисквания ще бъдат посочени в поканата за предоставяне на предложения.

Допустими дейности

По подмярката се подпомага  предоставянето на консултантски услуги на  земеделски стопани, млади стопани, съгласно определението в програмата и горски стопани с цел подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства.

По подмярката се подкрепят два вида консултантски услуги:

А. Консултантски услуги за земеделски стопани, включително млади земеделски стопани – консултантските пакети са по приоритетните области към които подмярката има принос. Във всеки пакет по приоритетна област се включват задължителни и допълнителни елементи.

Б. Консултантски услуги за горски стопани – един вид консултантски пакет по приоритетни области 4А  и 5Д. В пакета се включват задължителен и допълнителен елемент.

Допустими разходи

Допустими са разходите за предоставяне на услугата чрез консултантски пакети. Разходите могат да включват:възнаграждения на  консултантите, разходи за път, материали, разходи, свързани с мястото, в което се доставя консултацията и други разходи, които са обосновани и са пряко свързани с предоставянето на консултантския пакет. Разходите се определят за всеки консултантски пакет по приоритетни области. Разходите за един консултантски пакет се отнасят за предоставянето на пакета на единица стопанство. Разходите се изплащат на бенефициерите по подмярката във вид на общи стандартни разходи по пакети. Стандартните разходи за всеки пакет, по който се предоставя консултантска услуга се умножават по броя на консултирани земеделски или горски стопани за да се определи общата сума за възстановяване на бенефициерите.

Принципи на оценка

Подборът на консултантски организации се извършва чрез два вида покани:

 

Първата покана е на базата на условията за избираемост. В рамките на първата покана се избират консултантските организации и видовете пакети, по които ще могат да предоставят консултантски услуги по подмярката. В процедурата може да се предвиди прилагането на лотове по административни области. След процедурата по оценка на условията за избираемост се създава списък на консултантските организации, в който се посочват данни за всяка организация и консултантските пакети, както и административни области в случай на прилагане на лотове. Списъкът е валиден за целия период на прилагане на мярката, като в националното законодателство за прилагане на мярката се предвижда процедура за мониторинг на изпълнение на условията за допустимост и за допълване на списъка. За постигане на целите на мярката и ефективно подпомагане на крайните ползватели първата покана за съставяне на списък на консултантските организации по подмярката ще бъде обявена след съгласуване на критериите за допустимост с ЕК преди стартирането на набиране на заявления по други мерки по програмата.

Вторият вид покани е с определен бюджет и срок за предоставяне на консултантските пакети и в нея могат да участват всички включени в списъка консултантски организации. Максималният срок за предоставяне на консултантските пакети за всяка покана от втория вид е две календарни години. Чрез втората покана се определя максималният размер на помощта за един бенефициент за периода за предоставяне на консултантските пакети. За участие по вторите покани консултантските организации трябва да представят:

  • съдържание на всеки пакет консултантски услуги, за който са включени в списъка;
  •  предварителни договори с крайни ползватели по мярката - земеделски стопани, млади земеделски стопани или горски стопани - разпределени по видове консултантски пакети и административни области.

 

За всяка покана от втория вид се извършва класиране на консултантските организации по критерии, които ще бъдат в съответствие със следните принципи за оценка, подредени по тежест:

  • оценка на качеството за всеки вид консултантски пакет;
  • условия за предоставяне на консултантските услуги;
  • степен на включване в съответния пакет на бенефициенти по други мерки на програмата и съответствие с плана на показателите за резултати по мярката.

     

Класирането ще се извършва от Комисия за оценка по мярката, в която се включват експерти от Управляващия орган, от РА, експерти с квалификация и професионален опит в областите на обхвата на всички видове консултантски пакети и експерти с опит по осъществяване на консултантски дейности в земеделието и горите. В работата на Комисията за оценка ще бъде спазван принципа за липса на конфликт на интереси. Консултантски организации, които не са класирани по една покана могат да кандидатстват по следващи покани.

Критериите се прилагат за оценка на всеки консултантски пакет, като общата оценка за класиране на консултантската организация се получава като осреднена от оценките на консултантските пакети, с които кандидатства.

Критерии за оценка

  • Съдържанието на консултантския пакет съответства на законодателството на ЕС и националното законодателство в областите на основните и допълнителните елементи, включени в консултантския пакет.
  • Условията за предоставяне на консултантския пакет предвиждат посещения на стопанството и използване на разнообразни форми на консултиране, включително предоставяне на подходяща информация или изготвяне на пълен пакет документи.
  • За консултантския пакет е предвидена определена степен на осигуряването на консултантски услуги за земеделски стопани, бенефициенти или кандидати по мерки от ПРСР.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Суми и размер на помощта

 Същите ще бъдат определени допълнително.