Подмярка 2.3. Помощ за обучение на консултанти

Бенефициери

Доставчиците на обучение за консултанти, които се определят като обучаващи организации по подмярка 2.3.

Условия за допустимост на бенефициерите

Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

 
  • да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Науки за земята“, „Биологически науки“, „Икономика“, „Енергетика“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Общо инженерство“;
  • да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, 851 „Технологии за опазване на околната среда“;
  • да са център за професионално обучение по  Закона за професионалното образование и обучение и да имат лиценз за извършване на обучение по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, 851 „Технологии за опазване на околната среда“;
  • да са научни институти, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или опазване на околната среда, или хранителните технологии, или биотехнологиите и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

Допустими дейности

По подмярката се предоставя помощ за обучение на консултанти. Обучението на консултантите се определя като дейности за обучение за консултанти, ангажирани за консултантските дейности по подмярка 2.1 от организациите, доставчици на консултантски услуги. Обучението на консултантите ще включва два вида обучителни дейности – семинари или курсове. Семинарите могат да бъда с продължителност от 1 до 3 дни. Курсовете могат да бъдат с продължителност от една до четири седмици. Темите за семинарите и курсовете за обучението на консултантите трябва да обхващат действащо или ново европейско и национално законодателство, новости, практики, научни резултати и други в приоритетните области по приоритет 4 и приоритет 5.

Допустими разходи

Допустими са разходите за предоставяне на услугата обучение на консултанти. Разходите могат да включват:

 

1. Разходи, направени при организиране и доставяне на обучението на консултантите -  тук може да се включват заплати на служители, разходи за лектори, разходи за пътувания, материали, изготвени за обучението.

2. Разходи, свързани с мястото, където се доставя обучението – тук може да се включват разходи за наем на зали и наем за демонстрационни обекти или обекти за практическо обучение.

3. Разходи за път, настаняване и дневни командировъчни на консултантите, участващи в дейности за обучение. 

Обучаващите организации по подмярката определят и обосновават разходите по т.1 и т.2 в рамките на допустимите в зависимост от избраните форми за обучение и темите включени в обучението. Обучаващите организации определят стойността на даден семинар или курс на базата на обосновката на включените допустими разходи. Разходите по т.3 се обосновават от консултантските организации на базата на броя включени в едно обучение експерти на организацията.

Принципи на оценка

За провеждане на обучение на консултантите се провеждат два типа процедури – процедура за съставяне на регистър на обучаващи организации по подмярка 2.3 и процедура за одобрение на консултантски организации, включени в списъка по подмярка 2.1., представили план и заявка за обучение.

Първата процедура се провежда след публикуване на обява за съставяне на регистър на обучаващите организации по подмярката, в която ще бъдат посочени условията да допустимост. Обучаващите организации посочват и обосновават по кои приоритетни области на приоритет 4 и приоритет 5  ще провеждат обучение. В заявлението обучаващите организации трябва да представят информация за формите на обучение и стойност за един обучаем за всяка форма и приоритетна област.  След проверка за съответствие с критериите за допустимост се публикува Регистър на обучаващите организации, които имат право да провеждат обучение на консултанти по мярката с информация за условията за всяка организация.

Втората процедура се провежда след публикуване на обява, по която могат да кандидатстват  консултантските организации, които са включени в списъка на консултантските организации по подмярка 2.1. За одобрение за получаване на подкрепа за обучение на консултантите консултантските организации трябва да представят план за обучение по приоритетните области на приоритет 4 и приоритет 5, брой консултанти и бюджет за обучение.  В рамките на одобрения бюджет консултантските организации могат да сключват договори за обучение на консултантите с избрани от тях обучаващи организации, включени в  Регистъра на обучаващите организации по подмярка 2.3.  По процедурата за получаване на обучение за консултанти могат да участват и консултантски организации, включени в Тематичната подпрограма за малките стопанства.

Критериите за подбор на обучаващите организации се базират на следните принципи и характеристики:

  • оценка на опита на организацията в изпълнение на подобни дейности на дейностите, за които се кандидатства;
  • оценка на квалификацията и опита на преподавателския персонал, който ще бъде пряко ангажиран в осъществяване на конкретните  обучителни дейности;
  • оценка на условията за провеждане на обучителните дейности.

Критерии за оценка

  • Организацията има опит в участие в системата за учене през целия живот от минимум 3 години.
  • Лекторите, които провеждат обучението по съответните теми имат подходяща квалификация, научна степен или научно звание или специфичен професионален опит в приоритетните области на приоритет 4 и приоритет 5, в зависимост от  посочените от обучаващата организация теми.
  • Базата за провеждане на обучението е оборудвана със съвременни средства и са предвидени форми за онагледяване или практическо обучение.

Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Суми и размер на помощта

Максималната сума за три години за обучение на консултанти е 200 000 евро.

Консултантски пакети

А2А - Консултантски пакет по приоритетна област „2А” – включва задължително елементи 1, 2, 3, 9 и допълнителни елементи от типа  4, 5, 6;

А2Б - Консултантски пакет  по приоритетна област „2 Б” – включва задължително елемент 7 и допълнителни елементи от типа 1, 2, 4, 5, 6;

А3А - Консултантски пакет  по приоритетна област „3 а” – включва задължително елемент 9 и допълнителни елементи от типа 1, 2, 4, 5, 6;

А3Б - Консултантски пакет по приоритетна област „3 б” – включва задължително елемент 10 и допълнителни елементи от типа 1, 2, 4, 5, 6;

А4А - Консултантски пакет по приоритетна област „4а” – включва задължително елементи 1,2, 8 и допълнителни елементи от типа 4, 5, 6, 9;

А4Б - Консултантски пакет по приоритетна област „4 б” – включва задължително елементи 1, 2, 4, 5 и допълнителни елементи от типа 6, 8, 9;

А4В - Консултантски пакет по приоритетна област „4 в” – включва задължително елементи 1, 2, 11 и допълнителни елементи от типа 6, 8;

А5А - Консултантски пакет по приоритетна област „5 а” – включва задължително елемент 4 и допълнителни елементи от типа 1, 2, 3, 6;

А5БВ - Консултантски пакет по приоритетни области „5 б и 5 в” – включва задължително елемент 12 и допълнително елементи от типа 3, 6;

А5Г - Консултантски пакет по приоритетна област „5 г” – включва задължително елементи 1, 2, 11, 8 и допълнителни елементи от типа 3, 6, 12;

Б4А5Д - Консултантски пакет по приоритетна област „4 а“ и по приоритетна област „5 д”.