Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Бенефициери

1. Земеделски производителирегистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители:

   1.1. физически лица;

   1.2.  юридически лица;

   1.3. групи на производители.

2. Предприятия:

   2.1. физически лица;

   2.2. юридически лица.

Условия за допустимост на бенефициерите

Земеделски производители
 • Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в представения бизнес план.


Групи на земеделски производители

Кандидатите групи на производители трябва да отговарят на следните условия:
 • кандидатите трябва да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
 • инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията;
 • бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.


Предприятия
 • Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори, свързани с преработка/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора и памук. Избраните първични производствени сектори ще бъдат посочени и  в националното законодателство.

Допустими дейности

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:

 • преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

 

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • процеси и технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка;
 • изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • внедряването на системи за управление на качеството;
 • преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг.
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
 • Общи разходи, свързани със съответния проект, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти.
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Недопустими разходи

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка.
 • Разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси.
 • Закупуване на оборудване втора ръка.
 • Принос в натура.
 • При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане.
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.
 • Разходи, извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициера, независимо дали всички свързани плащания са направени или не, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Критерии за оценка

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:
 • преработка на плодове и зеленчуци;
 • преработка животинска продукция;
 • преработка на етерично-маслени и медицински култури;
 • преработка на технически култури;
 • преработка на биологични суровини и продукти;
 • постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
 • изпълнявани в области с по-ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
 • повишаване на енергийната ефективност в стопанствата/предприятията;
 • иновации в стопанството/предприятието;
 • кандидати с интегрирани проекти и/или колективни инвестиции;
 • насърчаване на интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително-преработвателната промишленост;
 • осигуряване на устойчива заетост;
 • проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

 

Изпълнението на приоритетите, включени в мярката, ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Бизнес плановете на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост, ще бъдат оценени. За всички проекти със задоволителни бизнес планове ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по-горе кандидати.

Интензитет на помощта

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

 

Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициер е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг, се отпуска в съответствие с общите правила за държавна помощ в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І.

Суми и размер на помощта

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, представени от 10 до 20 производители, за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, представени от над 20 производители, за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

Условия на плащане

Максималният размер на авансовото плащане е 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

 • Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициера ангажимент.
 • Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава, съответстваща на 100% от размера на авансовото плащане.
 •