Подмярка 4.3. Инвестиции в инфраструктура

Бенефициери

Групи на производители, в случаите на ползване инфраструктура на технологичен принцип

Общини

Държавни предприятия, свързани с управлението на водите в земеделските земи

Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с предмет на дейност експлоатация на хидромелиоративен фонд и доставка на вода за напояване

Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване

Условия за допустимост на бенефициерите

Групи на производители
 • Кандидатите следва да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители.
 • Кандидатите следва да докажат подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в проекта.
 •  Кандидатите следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта.
 • Кандидатите следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

 

Общини

 • Кандидатите следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.
 • Кандидатите следва да докажат подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в проекта.
 • Кандидатите следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта.

 

Останалите бенефициери

 • Кандидатите следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта.
 • Кандидатите следва да докажат опит в дейности, свързани с поддръжка, експлоатация и доставка на вода за напояване;
 • Кандидатите следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

 

При инвестиции за  изграждане на нова инфраструктура кандидатите следва да са собственици или ползватели на същата след завършване на проекта.

Основният предмет на дейност на кандидатите следва да е свързана с дейностите, за които кандидатстват.

Представената от кандидатите документация следва да е в съответствие с действащото национално законодателство за инвестиционно проектиране и Закона за устройство на територията. Инвестиционните проекти следва да са съгласувани и одобрени от компетентните национални служби.

Допустими дейности

Подпомагане за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства за  успешното адаптиране на земеделието към климатичните промени в страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики, прилагани за маломерни и уедрени имоти чрез:
 • инвестиции, свързани с осигуряване на надежден достъп до земеделски и горски имоти като: изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение;
 • инвестиции, свързани с комасация на земята, включително нови земеустройствени планове, осигуряващи надежден достъп и прилагане на нови земеделски и хидромелиоративни практики;
 • инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси;
 • изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация  на съществуваща инфраструктура за напояване;
 • изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи.

 

В случай на подпомагане на дейности за инфраструктура за напояване на нови и съществуващи площи следва да се спазват стриктно изискванията, посочени в чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Допустими разходи

 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
 • Общи разходи, свързани със съответния проект, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг.

Недопустими разходи

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка (оперативни разходи).
 • Разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви.
 • Закупуване на оборудване втора ръка.
 • Принос в натура.
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.
 • Инвестиции от стопанства и предприятия в затруднение по смисъла на насоките на Съюза за държавните помощи в земеделския и горския сектор и насоките на Съюза относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

Критерии за оценка

Приоритет ще бъде предоставян на:

 
 • проекти, представени от Сдружения за напояване;
 • проект, който не води до влошаване на състоянието на водите и не включва дейности, забранени или ограничени в плановете за управление на речните басейни;
 • проект, гарантиращ устойчивост и ефективно използване на почвените и водни ресурси;
 • проекти за напояване в райони със значителен риск от засушаване, в случай на отводняване съответно със значителен риск от наводняване на земеделската земя;
 • проекти, които са насочени към осигуряване на поливна вода за  зеленчукопроизводство и овощарство;
 • проекти с двойно действащи системи за напояване или отводняване;
 • проекти, които включват изграждане на метеорологична площадка и оборудване за определяне на експлоатационния  поливен режим на съответните култури;
 • проекти придружени с актуални водостопански изследвания, доказващи водообезпечеността на водоизточника и водопотреблението на земеделските култури;
 • проект, чиито дейности са предвидени като приоритетни за изпълнение в срока на действие на съответния действащ План за управление на речните басейни;
 • проекти, разработени на основата на самостоятелен технологичен елемент, вкл. и от съществуващата напоителна система;
 • проекти, свързани с реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура, които ще доставят вода за по-голям брой водоползватели, сравнено с настоящото им състояние;
 • проекти, чиято инфраструктура преди подобрението формира значителни загуби на вода в проводящата и разпределителната мрежа и съоръженията към тях над 50%;
 • проект, който изпълнява основните изисквания към строежите съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, по-конкретно: механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда (жизнен цикъл); достъпност и безопасна експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение; устойчиво използване на природните ресурси: а) повторно използване или рециклиране на строежите, техните материали и части след разрушаване; б) трайност на строежите; в) използване на екологично съвместими природни суровини и вторични материали в строежите.

 

Изпълнението на приоритетите, включени в мярката, ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Интензитет на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в инфраструктура е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Суми и размер на помощта

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Условия на плащане

Максималният размер на авансовото плащане е 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

 • Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициера ангажимент.
 • Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава, съответстваща на 100% от размера на авансовото плащане.