Подмярка 4.4. Непроизводствени инвестиции

Бенефициери

Земеделски производители:
 •  физически лица;
 •  юридически лица.

Групи на производители.

Условия за допустимост на бенефициерите

Земеделски производители 
 • Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Кандидатите – юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в представения бизнес план.

 

Групи на производители

 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители.
 • Инвестициите следва да са свързани с основната земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в представения бизнес план.
 • Бизнес планът трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

Допустими дейности

Подпомагат се инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността или рентабилността на земеделското или горското стопанство, в това число:
 • инвестиции, свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани със смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата;
 • изграждане на каменни стени;
 • възстановяване на влажни зони;
 • дейности, свързани с опазване на водите и почвата.

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг.
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
 • Общи разходи, свързани със съответния проект, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Недопустими разходи

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка.
 • Закупуване на оборудване втора ръка.
 • Принос в натура.
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Критерии за оценка

Изпълнението на приоритетите, включени в подмярката, ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Интензитет на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Суми и размер на помощта

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките 100 000 евро.

Максималните нива на допустимите разходи ще бъдат ограничени на база вида на инвестиционната подкрепа.

Условия на плащане

Максималният размер на авансовото плащане е 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

 • Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициера ангажимент.
 • Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава, съответстваща на 100% от размера на авансовото плащане.