Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Бенефициери


Земеделски производители

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Условия за допустимост на бенефициерите

Бенефициерите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • инвестицията да се осъществява в селски район;
 • инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при СМР;
 • стопанството на кандидати земеделски производители трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат 10 процента топлинна енергия.

Допустими дейности

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
 • развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • развитие на услуги във всички сектори; 
 • производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими разходи

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуване, включително чрез лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарната стойност на активите;

в) общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Критерии за оценка

 • Проекти, които се реализират на територията на Северозападен или Северен централен район.
 • Проекти за производствени дейности.
 • Проекти за услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии.
 • Проекти за производство на енергия от странични продукти, отпадъци и други нехранителни суровини.
 • Проект, включващ инвестиции за предлагане на пазара на собствена продукция.
 • Проекти, подадени от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 г. включително или жени.
 • Проекти на кандидати, осъществяващи дейности/регистрирани най-малко 3 години преди датата на кандидатстване.
 • Проекти на тютюнопроизводители.
 • Кандидати, които не са получавали финансова помощ от ЕЗФРСР за проекти за неземеделски дейности през последните 3 години преди датата на кандидатстване.

Интензитет на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“.

Суми и размер на помощта

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Условия на плащане

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.