Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Бенефициери

Общини

Юридически лица с нестопанска цел

Читалища

Общински предприятия

Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината

Допустими дейности

Допустими по подмярката са следните дейности:
 • строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • доизграждане, без ново строителство, на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • изграждане и/или обновяване на озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, междублокови пространства, гробищни паркове, включително съоръженията към тях, както и за изграждане към тях на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми;
 • реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 • изграждане на пазари на производителите;
 • изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.

Условия за избор

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България.
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие – да са съгласувани и с нея.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициерът е представил всички лицензии, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство, или е представил писмено доказателство, че е направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта).
 • Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструирани ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.
 • Инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и инвестиции за доизграждане, без ново строителство, на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони са допустими, ако съответстват на Плановете за управление на речните басейни.
 • Инвестиции за доизграждане, без ново строителство, на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони са допустими, ако е налице висока степен на изграденост на канализационната мрежа (между 90% и 100%) и/или отпадъчните води се заустват във водно тяло, определено за питейно-битово водоснабдяване или санитарно-охранителна зона или е осигурено пречистване на отпадъчните води.
 • Не са допустими за подпомагане инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на отклонения на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа, които са собственост на частни лица.
 • Инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения са допустими за подпомагане, ако е доказано, че е наличен достатъчен дебит на водоизточниците.
 • Има необходимите разрешителни по закона за водите и/или за ползване на водния обект за заустване на отпадъчните води и се постигат целите, поставени в разрешението за заустване.
 • Инвестициите за строителство на нови пътища са допустими за подпомагане, ако е представено предпроектно проучване, придружено с анализ на икономическите и социалните ползи.
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот, са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение.
 • Инвестиции реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са допустими, ако съответстват на стратегия на МОН и не са държавна образователна инфраструктура.

Допустими разходи

а) Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество.

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива.

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“.

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Критерии за оценка

 • Проектът е предложен от бенефициер, който не е бил подпомаган за същата операция от ЕС в период от три календарни години преди кандидатстването с настоящия проект.
 • ЮЛНЦ и читалищата са регистрирани в общината, където ще се изпълнява проектът.
 • Проектът е за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на път, който свързва населеното място с пътна мрежа II и III клас.
 • Проектът е за реконструкция и/или рехабилитация на улица/и без настилка или с лоша настилка.
 • Проектът е за реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения и са предвидени мерки за подобряване на водоснабдителната система.
 • Проектът е за доизграждане на канализационната мрежа.
 • Проектът е за доизграждане на канализационната мрежа и в него е предвидено повторното използване на пречистените отпадъчни води.
 • Проектът е за доизграждане на канализационната мрежа и в него е предвидено оползотворяването на утайката от ПОСВ.
 • Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 30% от живеещото население в общината (по данни на НСИ към датата на кандидатстването).
 • Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца и възрастни.
 • Проектът е за изграждане на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми.
 • Проектът ще се изпълнява в райони, идентифицирани като малцинствени.
 • В проекта е предвидено, че ще се предоставят интегрирани услуги за уязвими групи от населението и деца.
 • Проектът е за реконструкция и/или ремонт на спортна инфраструктура.
 • Проектът е за реконструкция и/или ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината.
 • Проектът е насочен към опазване на околната среда (30% от инвестициите са директно свързани с опазването на компонентите на околната среда).

Интензитет на помощта

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.

В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи, 75% финансиране.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително

Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, които включват строително-монтажни работи, авансовото плащане се изплаща както следва:

 • в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията, ако към момента на одобряването на проекта е представен технически или работен проект за строително-монтажни работи съгласно Закона за устройство на територията.
 • в размер до 20% от одобрената публична помощ, свързана с инвестицията, ако към момента на одобряването на проекта е бил представен идеен проект съгласно Закона за устройство на територията. Останалите до 30% от одобрената публична помощ, свързана с инвестицията, се изплащат след провеждане на процедурата и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за изработка на технически или работен проект за строително-монтажни работи съгласно Закона за устройство на територията.