Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство

БенефициериИзпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Допустими дейности

Създаване на широколентова инфраструктура в белите и сиви зони, както и за пасивна широколентова инфраструктура.

Условия за избор

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България.
 • Инвестициите трябва да осигурят интернет свързаност в белите и сиви зони в населените места посочени вПриложение № …
 • Инвестициите не трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие – да са съгласувани и с нея.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението на проекта той ще се използва по предназначение.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициерът е представил всички лицензии, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство.
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициерът е представил всички лицензии, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство, или е представил писмено доказателство, че е направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта).

Допустими разходи

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Критерии за оценка

 • Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 10% от живеещото население в общината (по данни на НСИ към датата на кандидатстването).
 • Проектът ще се изпълнява в община където няма инвестиционни намерения за изграждане на широколентова инфраструктура.
 • Проекти, чиито технически решения осигуряват най-високите скорости на трансфер на данни.

Интензитет на помощта

В зависимост от нотифицираната държавна помощ.

Суми и размер на помощта

Същите ще бъдат определени допълнително.

Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.