Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини собственици/управляващи горски територии

Юридически лица, управляващи държавни горски територии

Юридически лица, наематели на горски територии

Сдружения на горепосочените

Допустими дейности

 • Преобразуване на горската структура.
 • Засаждане.

Условия за избор

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват.
 • Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

Допустими разходи

Допустимите разходи за преобразуване на горската структура могат да включват:
 • преобразуване на гори, чиито дървостои са с липсващи структурни елементи в гори, състоящи се от смесени местни видове, близки до природата гори;
 • превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
 • превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на биоразнообразието чрез разнообразяване на горската структура и състав на видовете.

 

Допустимите разходи за засаждане могат да включват:

 • възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
 • инвестиции за преодоляване на фрагментацията на горски природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност;
 • възстановяване и поддържане на зелена горска инфраструктура в зоните от Натура 2000;
 • създаване, възстановяване и поддържане на екологичната свързаност на зоните от Натура 2000 (екологични мостове);
 • резалесяване/презасаждане до 5 години след създаването.

Критерии за оценка

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за оценка:
 • местоположение в място по Натура 2000;
 • местоположение в съседство с място по Натура 2000;
 • използваните за залесяване дървесни видове са местни.

Интензитет на помощта

100% от общите допустими разходи.

Суми и размер на помощта

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 11 250 000 евро.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.