Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Бенефициери

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии

Общини – собственици на горски територии

Сдружения на частни собственици на горски територии или общини

МСП

Горски стопани, доставчици на услуги

Допустими дейности

 • Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти.
 • Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите.
 • Инвестиции в устойчиви горскостопански практики.

Условия за избор

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване.
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0,5 ха горски територии.
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1,0 ха.
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и участието на държавата в тях не превишава 25%.
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори.
 • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

Допустими разходи

Допустимите разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти могат да включват:
 • изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • общи разходи, свързани с инвестицията,  например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.

 

Списък на производства и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината и без производството на мебели:

 • разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 • сушене на дървен материал;
 • белене, сортиране, рендосване, профилиране, фасониране и шлайфане на дървен материал;
 • окрайчване на дървен материал;
 • раздробяване на дървен материал;
 • производство на колове: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • преработка на дърва за огрев: рязане, цепене, пакетиране;
 • производство на амбалаж и палети от дървен материал;
 • производство на врати и прозорци;
 • производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • производство на фурнир, шперплат, плочи от дървесни частици, дървесни влакна и ориентирани дървесни частици (ОСВ), многослойни мебелни плочи;
 • производство на паркет и други подови настилки.

   

Допустимите разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите могат да включват:

 • осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
 • разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.

 

Допустимите разходи за инвестиции в устойчиви горскостопански практики могат да включват: .............

Критерии за оценка

 • Местоположение на територията на община с висока лесистост (от над 30% до над 60%, като се дава приоритет на по-високия процент).

Интензитет на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 65% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р. България и 40% за всички останали.

Суми и размер на помощта

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014 – 2020 г.) е левовата равностойност на 300 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Условия на плащане

Същите ще бъдат определени допълнително.