Покана 5 прием

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

 

П О К А Н А

 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявява Пети прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г.

 

Мярка

Бюджет за поканата

1

Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства

57 071,94

2

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

40 000,00

3

Мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

24 181,00

4

Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

21 000,00

5

Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

121 826,42

6

Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности.

25 834,16

7

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката

14,94[1]

8

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

30 183,56

9

Мярка 323 Опазване и развитие на селското наследство

15 378,62

 

Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием, включва 100% от бюджета по поканата, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.

2. Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:

от 07.03.2014 г. до 19.03.2014 г. в офиса на МИГ по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

3. Период на приемане на Заявленията за кандидатстванеот 20.03.2014 г. до 22.03.2014 г.  от 8,30 ч. до 17.00 часа включително.

4. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес:

гр. Панагюрище, ул.”Макгахан” № 2, етаж 2, офис на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970; Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816; Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814; Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Подробна информация за допустими бенефициенти,  дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и график за извършване на консултации са публикувани на следния интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

[1] Прием по мярката ще бъде осъществен, ако неусвоеният бюджет от предишни периоди на прием и обявения бюджет по мярката превишат или са равни на минималния размер на общите допустими разходи за проект към 19.03.2014 г.