Покана 6 прием

ПОКАНА

 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявава шести прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

 

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

 

Мярка

Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата

Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства

16 736,25 лв.

Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности.

19 079,64 лв.

Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

122 606,86 лв.

Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности.

79 009,89 лв.

 

  1. Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:

от  18.08.2014 г. до 02.09.2014 г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

 

  1. Период на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 03.09.2014г. до 12.09.2014 г. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа включително.

 

        4. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес: гр.Панагюрище, ул.”Макгахан”2, ет.2

 

Документи се подават в офиса на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на адрес: гр.Панагюрище ул.”Макгахан” 2; Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970; Лучко Македонски – Изпълнителен директор - 0882270816; Мария Нейчева – експерт СМР -0882270814; Нонка Бундова – Костова – експерт СМР - 0882270815.

 

Подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и график за извършване на консултации са публикувани на следния интернет адрес: http://www.lagpsl.bg