Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 - pdf фаил

Bulgaria - Rural Development Programme (National)
CCI
2014BG06RDNP001
Вид на програмата
Програма за развитие на селските райони
Държава
България
Регион
BG - National
Програмен период
2014 - 2020
Управляващ орган
Дирекция "Развитие на селските райони" (РСР) в Министерство на земеделието и храните.
Версия
1.1
Статус на версията
Отваряне
Дата на последно изменение
26/01/2015 - 11:19:26 CET
Съдържание

1. Заглавие на програмата за развитие на селските райони.. 11
2. Държава членка или административен район.. 11
2.1. Географски район, обхванат от програмата. 11
2.2. Класификация на региона. 11
3. Предварителна оценка.. 12
3.1. Описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за развитие на селските райони. 12
3.2. Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид. 14
3.2.1. 1. АНС.. 15
3.2.2. 2. АНС.. 15
3.2.3. 3.АНС.. 16
3.2.4. 4. АНС.. 16
3.2.5. 5. АНС.. 17
3.2.6. 6. АНС.. 17
3.2.7. 7. АНС.. 18
3.2.8. 8. АНС.. 18
3.2.9. 9. АНС.. 19
3.2.10. SWOT Aнализ. 19
3.2.11. Административни ресурси. 20
3.2.12. Комуникация. 20
3.2.13. Обучение на персонала. 21
3.2.14. План за оценка. 21
3.2.15. Потребности. 22
3.2.16. Специфични цели. 22
3.2.17. Стратегия 1. 23
3.2.18. Стратегия 2. 23
3.2.19. Стратегия 3. 24
3.2.20. Тематична подпрограма за малки стопанства. 24
3.2.21. Участие на заинтересованите страни. 24
3.2.22. Финансови средства 1. 25
3.2.23. Финансови средства 2. 25
3.2.24. Финансови средства 3. 26
3.3. Доклад от предварителната оценка. 26
4. SWOT и установяване на потребностите. 27
4.1. SWOT. 27
4.1.1. Изчерпателно описание на настоящото положение в програмния район въз основа на общите и специфичните за програмата показатели за контекста и друга качествена актуална информация. 27
4.1.2. Силни страни, установени в програмния район. 38
4.1.3. Слаби страни в програмния район. 39
4.1.4. Възможности, установени в програмния район. 41
4.1.5. Заплахи в програмния район. 42
4.1.6. Общи показатели за контекста. 43
4.1.7. Специфични за програмата показатели за контекста. 50
4.2. Оценка на потребностите. 51
5. Описание на стратегията.. 64
5.1. Обосновка на избора на потребностите, които ще бъдат включени в програмата за развитие на селските райони, както и обосновка на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и оценката на потребностите. Когато е уместно, обосновка на тематичните подпрограми, включени в програмата. С обосновката по-специално трябва да се докаже изпълнението на изискванията, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 64
5.2. Комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в точка 5.1. 70
5.2.1. P1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони. 70
5.2.2. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите. 71
5.2.3. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство. 73
5.2.4. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. 74
5.2.5. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство. 78
5.2.6. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 81
5.3. Описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните цели, включително специфичните изисквания по член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 84
5.4. Обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетните области и областите с поставен акцент, избрани за ПРСР, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи (таблицата е генерирана автоматично от информацията, предоставена в раздели 5.2 и 11) 87
5.5. Описание на капацитета за предоставяне на консултации, за да се гарантира подходящо консултиране и подкрепа за нормативните изисквания и за действията във връзка с иновациите, за да се демонстрират предприетите мерки, както се изисква в член 8, параграф 1, буква в), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 89
6. Оценка на предварителните условия.. 92
6.1. Допълнителна информация. 92
6.2. Предварителни условия. 93
6.2.1. Списък на действията, които да бъдат предприети за общите предварителни условия. 120
6.2.2. Списък на действията, които да бъдат предприети предварителните условия, свързани с приоритети. 123
7. Описание на рамката на изпълнението.. 128
7.1. Показатели. 128
7.1.1. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите. 131
7.1.2. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство. 131
7.1.3. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. 132
7.1.4. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство. 133
7.1.5. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 134
7.2. Алтернативни показатели. 136
7.3. Резерв. 137
8. Описание на избраните мерки.. 139
8.1. Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, когато е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 139
8.2. Описание по мярка. 145
8.2.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 145
8.2.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 170
8.2.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 205
8.2.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 262
8.2.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 309
8.2.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 343
8.2.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 343
8.2.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28) 355
8.2.9. M11 - Organic farming (art 29) 386
8.2.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 404
8.2.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 412
8.2.12. М14 – Хуманно отношение към животните (член 33) 424
8.2.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 424
8.2.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 424
8.2.15. М17 — Управление на риска (членове 36 — 39) 449
8.2.16. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 452
9. План за оценка.. 488
9.1. Цели и задачи. 488
9.2. Управление и координация. 489
9.3. Предмет на оценката и дейности. 491
9.4. Данни и информация. 494
9.5. График. 496
9.6. Комуникация. 499
9.7. Ресурси. 500
10. Финансов план.. 502
10.1. Годишно участие на ЕЗФРСР в (в евро) 502
10.2. Единно процентно участие на ЕЗФРСР за всички мерки с разбивка по вид регион, съгласно посоченото в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 503
10.3. Разбивката по мярка или вид операция, с конкретния размер на процентното участие на ЕЗФРСР (в евро за целия период 2014 — 2020 г.) 504
10.3.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 504
10.3.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 506
10.3.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 508
10.3.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 510
10.3.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 512
10.3.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 513
10.3.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 515
10.3.8. M10 — Агроекология и климат (член 28) 516
10.3.9. М11 — Биологично земеделие (член 29) 517
10.3.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 518
10.3.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 520
10.3.12. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 521
10.3.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 522
10.3.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 523
10.3.15. М17 — Управление на риска (членове 36 — 39) 525
10.3.16. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 526
10.3.17. М20 — Техническа помощ държави членки (членове 51 — 54) 527
10.4. Indicative breakdown by measure for each sub-programme. 528
11. План на показателите. 530
11.1. План на показателите. 530
11.1.1. P1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони. 530
11.1.2. P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите. 533
11.1.3. P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство. 537
11.1.4. P4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. 540
11.1.5. P5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство. 545
11.1.6. P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 551
11.2. Преглед на планираното изпълнение и на планираните разходи по мерки и по области с поставен акцент (генериран автоматично) 556
11.3. Вторични въздействия: установяване на потенциалния принос на мерките/подмерките за развитие на селските райони по дадена област с поставен акцент към други области с поставен акцент / цели. 560
11.4. Помощна таблица, с която да се покаже по какъв начин са програмирани мярката/схемите за околната среда, така че да се постигнат една (или повече) от целите в областта на околната среда/климата. 563
11.4.1. Земеделска земя. 563
11.4.2. Горски площи. 566
11.5. Специфични за програмата цел и изпълнение. 567
12. Допълнително национално финансиране. 568
12.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 568
12.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 569
12.3. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 569
12.4. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 569
12.5. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 569
12.6. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 569
12.7. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 570
12.8. M10 — Агроекология и климат (член 28) 570
12.9. М11 — Биологично земеделие (член 29) 570
12.10. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 570
12.11. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 571
12.12. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 571
12.13. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 571
12.14. M16 — Сътрудничество (член 35) 571
12.15. М17 — Управление на риска (членове 36 — 39) 571
12.16. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 572
12.17. М20 — Техническа помощ държави членки (членове 51 — 54) 572
13. Елементи, необходими за оценка на държавната помощ... 573
13.1. М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 576
13.2. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 576
13.3. М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15) 577
13.4. M04 — Инвестиции в материални активи (член 17) 577
13.5. M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19) 578
13.6. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 578
13.7. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 579
13.8. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 579
13.9. М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) 580
13.10. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 580
13.11. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 581
13.12. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 581
13.13. М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26) 582
13.14. M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27) 582
13.15. M10 — Агроекология и климат (член 28) 583
13.16. М11 — Биологично земеделие (член 29) 583
13.17. M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30) 583
13.18. М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31) 584
13.19. M14 — Хуманно отношение към животните (член 33) 584
13.20. М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) 585
13.21. M16 — Сътрудничество (член 35) 585
13.22. M16 — Сътрудничество (член 35) 586
13.23. М17 — Управление на риска (членове 36 — 39) 586
13.24. M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 587
14. Информация относно взаимното допълване. 588
14.1. Описание на средствата за осигуряване на допълняемост и съгласуваност със: 588
14.1.1. Други инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите по стълб 1, включително плащанията за екологизиране и други инструменти на общата селскостопанска политика; 588
14.1.2. Когато държавата членка е избрала да представи национална програма, и пакет от регионални програми, както е посочено в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — информация за взаимно допълване помежду им.. 596
14.2. Когато е целесъобразно, информация за взаимното допълване с други финансови инструменти на Съюза, включително програма LIFE. 596
15. Организация за изпълнението на програмата.. 599
15.1. Всички определени от държавата членка органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата съгласно изискването в член 55, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на уредбата, предвидена в член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 599
15.1.1. Органи. 599
15.1.2. Кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата и на процедурите за независимо разглеждане на жалби. 599
15.2. Предлаган състав на мониторинговия комитет. 603
15.3. Разпоредби, с които да се гарантира, че програмата е оповестена публично, включително чрез националната мрежа за селските райони, с позоваване на стратегията за информация и публичност, посочена в член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014. 605
15.4. Описание на механизмите за гарантиране на последователност по отношение на стратегиите за местно развитие, изпълнявани по LEADER, дейностите, предвидени по мярката за сътрудничество, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, посочена в член 20 от същия регламент, и другите ЕСИ фондове. 610
15.5. Описание на дейностите за намаляване на административната тежест за бенефициерите, посочени в член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1303/2013; 611
15.6. Описание на използването на техническа помощ, включително действията, свързани с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмата и нейното изпълнение, както и на дейностите, които се отнасят до предходни и последващи периоди на програмиране, както е посочено в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 614
16. Списък на действията за привличане на партньорите. 617
16.1. 16.1.1.Създаване на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на ПРСР(2014-2020) с участие на партньорите. 617
16.1.1. Предмет на съответната консултация. 617
16.1.2. Обобщение на резултатите. 617
16.2. 16.1.2. Провеждане на 7 заседания на ТРГ. 617
16.2.1. Предмет на съответната консултация. 617
16.2.2. Обобщение на резултатите. 617
16.3. 16.1.3. Сформиране на фокус групи. 618
16.3.1. Предмет на съответната консултация. 618
16.3.2. Обобщение на резултатите. 618
16.4. 16.1.4.Привличане на партньори със съвещателен глас. 618
16.4.1. Предмет на съответната консултация. 618
16.4.2. Обобщение на резултатите. 618
16.5. 16.1.5.Представяне на ПРСР на три заседания на КН.. 619
16.5.1. Предмет на съответната консултация. 619
16.5.2. Обобщение на резултатите. 619
16.6. 16.1.6.Достъп до информация, прозрачност. 619
16.6.1. Предмет на съответната консултация. 619
16.6.2. Обобщение на резултатите. 619
16.7. (Незадължително) разяснения или допълнителна информация за допълване на списъка с действия. 619
17. Национална мрежа за селските райони.. 623
17.1. Процедура и график за създаването на националната мрежа за селските райони („НМСР“) 623
17.2. Планираната организация на мрежата, а именно начинът, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, както е посочено в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени, и как ще се посредничи при работата в мрежа. 623
17.3. Обобщено описание на основните категории дейности на националната мрежа за селските райони в съответствие с целите на програмата. 624
17.4. Налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони. 630
18. Предварителна оценка на доказуемостта и на възможността за контрол, както и на риска от грешки.. 632
18.1. Удостоверение от управляващия орган и разплащателната агенция относно доказуемостта и възможността за контрол на мерките, подкрепяни по програмата за развитие на селските райони. 632
18.2. Удостоверение от функционално независимия орган, посочен в член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, удостоверяващо адекватността и точността на изчисленията на стандартните разходи, допълнителните разходи и пропуснатите доходи. 633
19. Преходни условия.. 634
19.1. Описание на преходните условия по мерки. 634
19.2. Ориентировъчна таблица за пренос на средства. 636
20. Тематични подпрограми.. 637
21. Документи.. 638

Изтеглете програмата от файла по-долу.