ПРОЕКТИ ПО ПРСР

BG06RDNP001 - 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 21.02.2019 г.

Протокол №2/ 21.03.2019 г.

Протокол №3/ 25.03.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.078 - S1 от ДФЗ - РА

 

**********************************************

 

BG06RDNP001- 19.016 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 22.02.2019 г.

Протокол №2/ 21.03.2019 г.

Протокол №3/ 25.03.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.016 - S1 от ДФЗ - РА

*************************************************

 

BG06RDN001 – 19.079 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за назначаване на помощник оценители

Протокол №1 /05.04.2019 г.

Протокол №2/ 25.04.2019 г.

Протокол №3/ 15.05.2019 г.

Протокол №4/ 16.05.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDN001 – 19.079 от ДФЗ - РА

**************************************************

BG06RDNP001 - 19.078 - S2 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 

Протокол №2

Протокол №3

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.078 - S2 от ДФЗ - РА

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.016 - S2 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти”

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1

Протокол №2

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.016 - S2 от ДФЗ - РА