ПРОЕКТИ ПО ПРСР

BG06RDNP001 - 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 21.02.2019 г.

Протокол №2/ 21.03.2019 г.

Протокол №3/ 25.03.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.078 - S1 от ДФЗ - РА

 

**********************************************

 

BG06RDNP001- 19.016 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 22.02.2019 г.

Протокол №2/ 21.03.2019 г.

Протокол №3/ 25.03.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.016 - S1 от ДФЗ - РА

 

*************************************************

 

BG06RDN001 – 19.079 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Заповед за назначаване на помощник оценители

Протокол №1 /05.04.2019 г.

Протокол №2/ 25.04.2019 г.

Протокол №3/ 15.05.2019 г.

Протокол №4/ 16.05.2019 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDN001 – 19.079 от ДФЗ - РА

 

**************************************************

BG06RDNP001 - 19.078 - S2 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 

Протокол №2

Протокол №3

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.078 - S2 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.016 - S2 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти”

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1

Протокол №2

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.016 - S2 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.203  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – 

Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическса инфраструктура

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 04.03.2021 г.

Протокол №2/ 08.04.2021 г.

Протокол №3/ 12.04.2021 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.203 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.204  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 05.03.2021 г.

Протокол №2/ 11.04.2021 г.

Протокол №3/ 12.04.2021 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.204 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.205  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – 

Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Актуализирана заповед на КППП

Протокол №1 / 04.01.2021 г.

Протокол №2/ 06.02.2021 г. - 1

Протокол №2/ 06.02.2021 г. - 2

Протокол №3/ 10.02.2021 г.

Оценителен доклад на КППП - част 1

Оценителен доклад на КППП - част 2

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.205 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001-19.620 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1/ 09.05.2022 г.

Протокол №2/ 23.05.2022 г.

Протокол №3/ 31.05.2022 г.

Оценителен доклад на КППП 

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.620 от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001 - 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 09.05.2022 г.

Протокол №2/ 01.06.2022 г.

Протокол №3/ 06.06.2022 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.617 - от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001 - 19.617 - S2 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 07.11.2022 г.

Протокол №2/ 02.12.2022 г.

Протокол №3/ 12.12.2022 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.617-S2- от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001- 19.670  „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 06.02.2023 г.

Протокол №2/ 11.03.2023 г. 

Протокол №3/ 15.03.2023 г.

Оценителен доклад на КППП 

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.670-S1- от ДФЗ - РА

 

*********************************************************************

BG06RDNP001-19.716-S1 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 06.02.2023 г.

Протокол №2/ 10.03.2023 г.

Протокол №3/ 15.03.2023 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.716-S1- от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001-19.608-S1 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 29.03.2023 г.

Протокол №2/ 11.05.2023 г.

Протокол №3/ 11.05.2023 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.608-S1- от ДФЗ - РА

 

*******************************************************************

BG06RDNP001-19.670-S2 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово-

Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 03.07.2023 г.

Протокол №2/ 02.08.2023 г.

Протокол №3/ 07.08.2023 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.670-S2- от ДФЗ - РА

 

***************************************************************

BG06RDNP001-19.611-S1 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Протокол №1 / 28.07.2023 г.

Протокол №2/ 21.08.2023 г.

Протокол №3/ 22.08.2023 г.

Оценителен доклад на КППП

Протокол на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад на КППП

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Заповед за одобрение на процедура BG06RDNP001 - 19.611-S1- от ДФЗ - РА