ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2023 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативен график (ИГ) за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 20223 г. на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 29.07.2022 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg

Проект на Индикативен график за 2023 г.