ПРСР - BG06RDN001 – 19.079 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение_1_ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение_2_Формуляр за мониторинг_19_2

Приложение_2A_Формуляр за мониторинг_7_2

Приложение_3_Декларация  по чл. 47, ал.2, т. 2 от Наредба 22

Приложение_4_Декларация за наличие липса на обстоятелства

Приложение_5_Декларация за нередности

Приложение_6_Анализ_разходи_ползи (2)

Приложение_6A_Анализ_разходи_ползи (1)

Prilojenie_Deklaraciq_MSP

Prilojenie_Spravka_MSP

Ukazaniq za popalvane

Приложение_8_Декларация за минимални помощи

Приложение_9_Декларация_двойно_финансиране

Приложение_10_Декларация изкуствено създадени условия

Приложение_11_Образец запитване за оферта

Приложение_11А_Декларация за информираност на оферентите

Приложение_12_Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение_13_Декларация НСИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение_14_Таблица за АСД 7.2

Приложение_15_Кртерии за ТФО 7.2

Приложение_16_Насоки_финансов_анализ

Приложение_17_Spisuk_aktivi_referentni

Приложение_18_Указания_ДДС

Приложение_19_Указания  за предварителни проверки и последващ контрол ЗОП

Приложение_20_ Държавни помощи

Приложение_21_Указания_попълване_формуляр

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 1 Административен договор_19.2

Приложение 1А Административен договор_19.2_ЗОП

Приложение 2 Документи за авансово плащане

Приложение 3 Документи за междинно окончателно плащане

Приложение 4 Декларация  ДДС

Приложение 5 Декларация двойно финансиране

Приложение 6 Декларация за нередности

Приложение 7 Декларация за наличие липса на обстоятелства Наредба 22

Приложение 8 Заявление за профил ръководител

Приложение 9 Заявление за профил упълномощено лице

Приложение 10 Застрахователни рискове

Приложение 11 Декларация чл. 25 ал. 2 ЗУСЕСИФ

Приложение 12 Документи, удостоверяващи спазването на задължения от страна на бенефициента