ПРСР - BG06RDN001 – 19.203 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” - АКТИВНА ДО 26.02.2021 г. - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение_1_ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение_2_Формуляр за мониторинг_19_2

Приложение_3_Декларация по чл. 47, ал.2, т. 2 от Наредба 22

Приложение_4_Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение_4A_ Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. на МЗХГ

Приложение_5_Декларация за нередности

Приложение_6_Анализ_разходи_ползи (2)

Приложение_6A_Анализ_разходи_ползи (1)

Приложение_7_ Декларация МСП

Приложение_8_Декларация за минимални помощи

Приложение_9_Декларация_двойно_финансиране

Приложение_10_Декларация изкуствено създадени условия

Приложение_11_Образец запитване за оферта

Приложение_11А_Декларация за информираност на оферентите

Приложение_12_Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение_13_Декларация НСИ

Приложение_14 Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение_15_Таблица за АСД 7.5

Приложение_16_Кртерии за ТФО 7.5

Приложение_17_Процедура_ЗОП_от_27.02.2019

Приложение_18_Указания_ДДС

Приложение_19_ Държавни помощи

Приложение_20_Указания_попълване_формуляр

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 1 Административен договор_19.2

Приложение 1А Административен договор_19.2_ЗОП

Приложение 2 Документи за авансово плащане

Приложение 3 Документи за междинно окончателно плащане

Приложение 4 Декларация ДДС

Приложение 5 Декларация двойно финансиране

Приложение 6 Декларация за нередности

Приложение 7 Декларация_за_генерирани_приходи

Приложение 8 Заявление за профил ръководител

Приложение 9 Заявление за профил упълномощено лице

Приложение 10 Застрахователни рискове

Приложение 11 Документи, удостоверяващи спазването на задължения от страна на бенефициента