ПРСР - BG06RDNP001 – 19.204 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “ - АКТИВНА ДО 26.02.2021 г. - ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение_1_Таблица за допустими инвестиции

Приложение_2Б_Формуляр за мониторинг_19_2

Приложение_2A_Формуляр за наблюдение_21

Приложение_3_Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение_4_Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение_4A_ Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. на МЗХГ

Приложение_5_Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение_6_Декларация за нередности

Приложение_7_Анализ за соц.-иконом. ползи

Приложение_7А_Примерен анализ разходи ползи

Приложение_8_Декларация да минимални и държавни помощи

Приложение_9_Декларация изкуствено създадени условия

Приложение_10_Декларация по чл.3 и 4 ЗМСП_

Приложение_11_Декларация_двойно_финансиране

Приложение_12_Запитване за оферта

Приложение_13_Декларация за информираност на оферентите

Приложение_14_Декларация НСИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение_15_Таблица за АСД 21

Приложение_16_Критерии за ТФО 21

Приложение_17_Указания_ДДС

Приложение_18_Указания за предварителни проверки и последващ контрол ЗОП

Приложение_19_ Държавни помощи

Приложение_20_Указания_попълване_формуляр

Приложение_21_Ръководство за потребителя за модул Е-кандидатстване

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 1_ДОГОВОР_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 1A_ДОГОВОР_19.2_ЗОП

Приложение_2 Документи за авансово плащане

Приложение_3 Документи за междинноокончателно плащане

Приложение_4 Декларация ДДС

Приложение_5 Декларация двойно финансиране

Приложение_6 Декларация за нередности

Приложение_7 Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение_8 Заявление за профил ръководител

Приложение_9 Заявление за профил упълномощено лице

Приложение_10 Застрахователни рискове

Приложение_11 Документи, удостоверяващи спазването на задължения от страна на бенефициента