ПРСР - BG06RDNP001-19.016 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2. ТДИД

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, ал.2, т.2

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПО

6. СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГРУПИ ОРГАНИЗАЦИИ

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО НАРЕДБА 22

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

8А. СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

8В. УКАЗАНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

9. БИЗНЕС ПЛАН - ТЕКСТ

9А. БИЗНЕС ПЛАН - ТАБЛИЦИ

10. КСС

11. ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СУРОВИНИ

16. ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ

17. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

18. ДЕКЛАРАЦИЯ НСИ

19. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДОКУМЕНТИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

22. ТАБЛИЦА АСД

23. ТАБЛИЦА ТФО

24. СПИСЪК ОБЩИНИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ

25. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

26. СЪКРАЩЕНИЯ

27. СПИСЪК РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ

28. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

2. ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

3. ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 25 ОТ ЗУСЕСИФ

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

8. ДЕКЛАРАЦИЯ СТАНДАРТИ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО НАРЕДБА 22

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ НА РЪКОВОДИТЕЛ

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

14. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ