ПРСР - BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение 3 Декларация чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба 22

Приложение 4 Декларация за нередности

Приложение 5 Декларация по_чл  25_ал  2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 6 Декларация приходи от земеделие

Приложение 7 Декларация  за СПО

Приложение 8 Справка Декларация членове групи п-ли

Приложение 8А Приложение към Справка към Декларация членове групи п-ли

Приложение 9 Декларация за наличие липса на обстоятелства Наредба 22

Приложение 10 А Справка към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 10 В Указания към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 10 Декларация чл. 3-4 ЗМСП

Приложение 11 Бизнес_план_19.2 текстови

Приложение 11А Бизнес_план_19.2 електронен формат

Приложение 12 Aktualni_KSS

Приложение 13 Декларация за самоходна техника

Приложение 13-А_Инструкция за калкулатор_земеделска_техника

Приложение 13-Б_Калкулатор_земеделска_техника

Приложение 14 Декларация двойно финансиране

Приложение 15 Декларация изкуствено създадени условия

Приложение 16 Формуляр мониторинг по 19.2 от Наредба 22

Приложение 17 Форма за наблюдение и оценка_M_4.1

Приложение 18 Декларация_неприложимост_документи

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Декларация НСИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 22 Таблица за АСД 4.1

Приложение 23 Таблица за ТФО 4.1

Приложение 24 Таблица_за_изчисление_СПО

Приложение 24А Инструкция_за_попълване_таблица_СПО

Приложение 25 Инструкции за попълване на електронен формуляр

Приложение 26 Списък активи референтни цени (2)

Приложение 26_1 Spisak aktivi zemedelska tehnika_2016

Приложение 27 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 28 Приложение I _Списък по чл. 38 от договора на ЕС

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 1 Документи за авансово плащане

Приложение 2 Документи за междинноокончателно плащане

Приложение 3 Декларация чл. 25 ЗУСЕСИФ

Приложение 4 Декларация  ДДС

Приложение 5 Декларация околна среда

Приложение 6 Декларация безопасни условия на труд

Приложение 7 Декларация стандарти

Приложение 8 Декларация двойно финансиране

Приложение 9 Декларация за наличие липса на обстоятелства Наредба 22

Приложение 10 Заявление за профил ръководител

Приложение 11 Заявление за профил упълномощено лице

Приложение 12 Декларация за нередности

Приложение 13 Административен договор_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 14 Застрахователни рискове