ПРСР - BG06RDNP001-19.205 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- АКТИВНА ДО 29.12.2020 г. - ПРИКЛЮЧЕНА

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Таблица за допустимите инвестиции

Приложение 2 Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 3 Декларация наличие_липса на обстоятелства

Приложение 4 Декларация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 5 Декларация нередности Приложение 10 Наредба 22

Приложение 6 Декларация МСПО

Приложение 7 Бизнес план - текстови формат

Приложение 8 Бизнес план - ел.формат

Приложение 9 Декларация чл.3 и 4 ЗМСП

Приложение 9А Указания за попълване на Декларация приложение 9

Приложение 9Б Справка към Декларация приложение 9

Приложение 10 Декларация за информираност на оферентите

Приложение 11 Формуляр мониторинг

Приложение 12 Декларация двойно финансиране

Приложение 13 Декларация за липса на изкуствено създадени условия

Приложение 14 Декларация за минимални помощи

Приложение 14А Указания за попълване на декларация приложение 14

Приложение 15 Декларация НСИ

Приложение 16 Декларация за наличието на суровини

Приложение 17 Справка за същестуващия и нает персонал

Приложение 18 Декларация неприложимост документи

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Количествено-стойностна сметка

Приложение 21 - Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. на МЗХГ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 22 Инструкция за попълване на е-формуляр

Приложение 23 Таблица за изчисление СПО

Приложение 23А Инструкция за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства

Приложение 24 Критерии и методология за АСД

Приложение 25 Критерии и методология за ТФО

Приложение 26 Ръководство за потребителя за модул Е-кандидатстване

Приложение 27 Списък разходи референтни цени

Приложение 27А Списък_СМР_Туризъм_реф_цени

Приложение 27В Списък_сайт_реф_цени

Приложение 28 Оценка - бизнес план

Приложение 29 zapoved__rd_09-647_ot_30719

Приложение 29А Заповед_РД09-359_от_27.04.2020

Приложение 30 Списък преработка дървесина

Приложение 31 КИД 2008

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение 32 ДОГОВОР_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 33 Заявление за профил в ИСУН - ръководител

Приложение 34 Заявление за профил в ИСУН - упълномощен

Приложение 35 Декларация данъчен кредит

Приложение 36 Декларация за опазване на околната среда

Приложение 37 Декларация за подобряване на безопасността и хигиенните условия

Приложение 38 Декларация за съответствие стандарти

Приложение 39 Новоприети стандарти на ЕС

Приложение 40 Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация

Приложение 41 Списък_Анекс_I чл.38 ДФЕС

Приложение 42 Застрахователни рискове

Приложение 43 Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 44 Документи за авансово плащане