ПРСР -BG06RDNP001- 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - ВТОРИ ПРИЕМ - ПРИКЛЮЧЕНА

 

 

ОБЯВА - ДО 31.10.2022 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение 3 Декларация съгласие за обработване на личните данни почл.19 и 20

Приложение 4 Декларация за нередности

Приложение 5 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 6 Декларация приходи от земеделие

Приложение 7 Декларация  за СПО

Приложение 7_1 Таблица и инструкция за изчисление на СПО

Приложение 8 Справка Декларация членове групи п-ли

Приложение 8А Приложение към Справка към Декларация членове групи п-ли

Приложение 9 -  Декларация  свързани лица

Приложение 10 Декларация чл.3 и чл.4 ЗМСП

Приложение 10 А Справка към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 10 В Указания към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 11 Бизнес_план_19.2 текстови

Приложение 11А Таблици  от бизнес_план_19.2 електронен формат

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 12 Aktualni_KSS

Приложение 13 Декларация за самоходна техника

Приложение 13-А_Инструкция за калкулатор_земеделска_техника

Приложение 13-Б_Калкулатор_земеделска_техника

Приложение 14 Декларация двойно финансиране

Приложение 15 Декларация изкуствено създадени условия

Приложение 16 Формуляр мониторинг по 19.2 от Наредба 22

Приложение 17  Декларация по_чл  25_ал  2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 18 Декларация за информираност на оферентите

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Декларация НСИ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 21 Таблица за АСД 4.1

Приложение 22 Таблица за ТФО 4.1

Приложение 23_1 Списък с активи

Приложение 23_2 Списък с активи 2021

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 25 Инструкции за попълване на електронен формуляр

Приложение 26 Приложение I _Списък по чл. 38 от договора на ЕС

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор 19.2_Възложители ЗУСЕСИФ

Договор 19.2_Възложители по ЗОП

Приложение 5_КС и Технически спецификации

Приложение_6_Застрахователни_рискове

Приложение  7 КСС и Технически спецификации

Приложение_8

Приложение_9_ЗОП

Приложение 2 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 3 Декларация за нередности

Приложение 4 Единен наръчник на бенефициента - информация и комуникация

Приложение 5 Декларация за наличие или липса на двойно финансиране

Приложение 6 Декларация околна среда

Приложение 7 - Декларация за съответствие

Приложение 8 Декларация  ДДС

Приложение 9  Декларация безопасни условия на труд

Приложение 10  Заявление за профил ръководител

Приложение 11  Заявление за профил упълномощено лице

 

 

**********************************************************************

ПЪРВИ ПРИЕМ - ДО 03.05.2022 г.

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение 3 Декларация съгласие за обработване на личните данни почл.19 и 20

Приложение 4 Декларация за нередности

Приложение 5 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 6 Декларация приходи от земеделие

Приложение 7 Декларация  за СПО

Приложение 7_1 Таблица и инструкция за изчисление на СПО

Приложение 8 Справка Декларация членове групи п-ли

Приложение 8А Приложение към Справка към Декларация членове групи п-ли

Приложение 9 -  Декларация  свързани лица

Приложение 10 Декларация чл.3 и чл.4 ЗМСП

Приложение 10 А Справка към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 10 В Указания към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 11 Бизнес_план_19.2 текстови

Приложение 11А Таблици  от бизнес_план_19.2 електронен формат

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 12 Aktualni_KSS

Приложение 13 Декларация за самоходна техника

Приложение 13-А_Инструкция за калкулатор_земеделска_техника

Приложение 13-Б_Калкулатор_земеделска_техника

Приложение 14 Декларация двойно финансиране

Приложение 15 Декларация изкуствено създадени условия

Приложение 16 Формуляр мониторинг по 19.2 от Наредба 22

Приложение 17  Декларация по_чл  25_ал  2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 18 Декларация за информираност на оферентите

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Декларация НСИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 21 Таблица за АСД 4.1

Приложение 22 Таблица за ТФО 4.1

Приложение 23_1 Списък с активи

Приложение 23_2 Списък с активи 2021

Приложение 24 Финансова оценка - бизнес план

Приложение 25 Инструкции за попълване на електронен формуляр

Приложение 26 Приложение I _Списък по чл. 38 от договора на ЕС

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор 19.2_Възложители ЗУСЕСИФ

Договор 19.2_Възложители по ЗОП

Приложение 5_КС и Технически спецификации

Приложение_6_Застрахователни_рискове

Приложение  7 КСС и Технически спецификации

Приложение_8

Приложение_9_ЗОП

Приложение 2 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 3 Декларация за нередности

Приложение 4 Единен наръчник на бенефициента - информация и комуникация

Приложение 5 Декларация за наличие или липса на двойно финансиране

Приложение 6 Декларация околна среда

Приложение 7 - Декларация за съответствие

Приложение 8 Декларация  ДДС

Приложение 9  Декларация безопасни условия на труд

Приложение 10  Заявление за профил ръководител

Приложение 11  Заявление за профил упълномощено лице