ПРСР - BG06RDNP001-19.620 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - ПРИКЛЮЧЕНА

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 4.2.1

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение 3 Декларация съгласие за обработване на личните данни почл.19 и 20

Приложение 4 Декларация за нередности

Приложение 5 Декларация за СПО

Приложение 6 Справка Декларация за групи-организации производители

Приложение 7 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 8 Декларация чл. 3-4 ЗМСП

Приложение 8 А Справка към Декларация чл.3-4 ЗМСП

Приложение 8 В Указания към Декларация чл.3-4 ЗМСП

линк_ЗМСП

Приложение 9 - БП-текстови_вариант

Приложение 9 А Biznes_plan_elektronen format

Приложение 10 KSS

Приложение 11 Образец на запитване за оферта

Приложение 12 Декларация за държавни помощи

Приложение 13 Декларация_двойно_финансиране

Приложение 14 Декларация изкуствено създадени условия

Приложение 15 Декларация_за_суровини

Приложение 16 Формуляр за мониторинг_M_19.2

Приложение 17 - Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г

Приложение 18 Декларация НСИ

Приложение 19_Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

zapoved__rd_09-647_ot_30719

Приложение 20 Списък Анекс I

Приложение 21 Ръководство за подаване на проектни предложения

Приложение 22 Таблица за АСД 4.2

Приложение 23 Таблица за ТФО 4.2

Приложение 24 Списък с общини селски райони

Приложение 25 Указания за попълване на Формуляр в ИСУН

Приложение 26 Използвани съкращения

Приложение 27 Списък референтни разходи

Приложение 28 Финансова оценка - бизнес план

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 4.2.1

Договор 19.2_Възложители ЗУСЕСИФ

Договор 19.2_Възложители по ЗОП

Приложение 5_КС и Технически спецификации

Приложение_6_Застрахователни_рискове

Приложение 7 КСС и Технически спецификации

Приложение_8 Приложение_9_ЗОП

Приложение 2 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 3 Декларация за нередности

Приложение 4 Единен наръчник на бенефициента - информация и комуникация

Приложение 5 Декларация ДДС

Приложение 6 Декларация околна среда

Приложение 7 Декларация безопасни условия на труд

Приложение 8 Декларация за наличие или липса на двойно финансиране

Приложение 9 Декларация стандарти

Приложение 10 Заявление за профил за достъп на ръководител

Приложение 11 Заявление за профил за достъп упълномощено лице