ПРСР - BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- АКТИВНА ДО 26.06.2023 г.