Разпределение на 2,9 милиарда евро по новата ПРСР

жито2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която и без да е получила официално одобрение ще стартира в края на март с инвестиционната мярка 4.1, а в кая на май – с помощите за младите фермери. В средата на година се очаква Европейската комисия да пусне изцяло ПРСР 2014-2020.

Как се разпределят по меркисредствата в селската програма? По данни на bgfermer.bg, най-много пари ще се раздават по мярка 4 – Инвестиции в материални активи – 776 млн. евро. Най-малко – 4.2 млн.евро, са за консултантски услуги и управление на стопанствата.

Ето и разпределението по данни на bgfermer.bg

 • По мярка 1 – Трансфер на знания и действия за осведомяване, е заделен бюджет от 25,394 млн. евро.
 • По мярка 2 – Консултантски услуги, управление на стопанството – 4,2 млн. евро.
 • Мярка 4 за инвестиции в материални активи, която преди беше за модернизиране на стопанства – 776 млн. евро.
 • Мярка 6 за развитие на стопанства и предприятия ще разполага с 204,5 млн. евро.
 • Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони ще има за инвестиции 625,7 млн. евро.
 • Мярка 8 – Инвестиции в развитието на горските площи е с бюджет 63,5 млн. евро.
 • Мярка 9 за учредяване на групи и организации на производителите ще разполага със 7,8 млн. евро.
 • Мярка 13 – Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения ще има 275,6 млн. евро.
 • По мярка 15 – Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство са заложени 8,7 млн. евро.
 • Мярката за сътрудничество ще разполага с 32,5 млн. евро.
 • Мярка -Управление на риска – с 36,7 млн. евро.
 • За ЛИДЕР са заделени 131,4 млн. евро.
 • За техническа помощ – 44,1 млн. евро.
 • Подмярката за малките стопанства ще има за усвояване 110 млн. евро.
 • Парите за хуманно отношение към животните са 56,8 млн.
 • Компенсаторните средства в земите от Натура 2000 ще бъдат 139,6 млн. евро.
 • За мярка – Агроекология и климат, парите са 223,3 млн. евро.
 • За биологично земеделие са предвидени 151,5 млн. евро.