РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО LEADER В ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г

Това Ръководство има за цел да изясни ролята на съвместните дейности по LEADER в програмите за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Настоящият документ е допълнение към Ръководството за водено от общностите местно развитие (ВОМР) издадено от Генералните дирекции (ГД), отговарящи за ЕСИ фондовете1 , което илюстрира дейностите за сътрудничество по ВОМР както е предвидено в Регламента за общите разпоредби (РОР) и в специфичните за фондовете разпоредби за ЕЗФРСР2 и ЕФМДР. 3 Това ръководство следва да се разглежда като индикативен референтен документ и не създава нови законодателни правила. Следва да се отбележи, че във всеки случай, тълкуването на Общностното право в крайна сметка е ролята на Съда на Европейските общности. 

1. Обосновка на сътрудничеството по LEADER/ВОМР Сътрудничеството на областта на МГД с други географски области може да бъде ключов компонент на стратегията за местно развитие (СМР) на ВОМР/LEADER или допълнителен актив към тази стратегия. То може да се развива на етапи от обмяна на опит до прехвърляне на обещаващи практики и общи дейности. Сътрудничеството с други територии, прилагащи ВОМР/LEADER може да бъде и стратегически инструмент, който МГД могат да използват, за да достигнат необходимата за някои проекти критична маса или да обединят допълнителни ресурси и експертиза. В допълнение към междутериториалното сътрудничество (в рамките на една държава- членка), транснационалното сътрудничество дава допълнителна европейска добавена стойност за местното развитие. Освен това, сътрудничеството е начин да се разширят местните гледни точки, за да се подобрят местните стратегии и да се донесат нови знания е областта. В същото време това може да засили иновативния характер на местните действия за развитие и да допринесе за повишаване на конкурентоспособността чрез изграждане на капацитет и нови бизнес партньори, разпространение на иновации, ноу-хау и нови умения. През периода 2014-2020 г. ЕЗФРСР ще подкрепя транснационални и интер- териториални проекти за сътрудничество, изпълнявани от местните групи за действие (МГД) като част от изпълнението на местните стратегии за развитие, подбрани съгласно ВОМР/LEADER. Подкрепата за сътрудничеството е задължителен елемент от мярката LEADER в Програмите за развитие на селските райони (ПРСР).

Може да изтеглите ръководството от файла по-долу