РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР 2014-2020

РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ВОМР,

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП РЧР 2014-2020 г. 

 

1. Наръчник по публичност 2014-2020 г.

2 Методология за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР

3 Бюджетна модификация

4 Декларация_конфликт на интереси

5.1 График ЗОП

5.2 График ЗУСЕСИФ_ПМС_160_2016

5.3 Образци ПМС 160 ЗУСЕСИФ

            1. Примерен Образец на публична покана_160_ZUSESIF

             2. Примерен Образец на входящ регистър на получените оферти_

             3. Примерен Акт за определяне на оценители_160

             4. Примерна Декларация за безпристрастност_160

             5. Примерен Образец на протокол от оценка на оферти_160

             6. Примерен Образец на покана за сключване на договор_160

             7. Примерен Образец на уведомление за резултата от проведена

             8. Примерен Образец на оферта_160

             9. Примерен Образец на декларация на кандидата _160

             10. Примерен Образец на проекто договор_160

5.4 Декларация самоопределяне

6 Карта - участник

7 Указания ДДС 2017

7.1 Декларация целева група

8 Декларация за статут по ЗДДС

9 Справка невъзстановим ДДС

10 Декларация за допустимите разходи

11 Отчетен доклад по часове

12 Форма за явяване_неявяване на работа

13 Примерна банкова гаранция

14 Запис на заповед

15 Справка за извършените превози