Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 29.11.2016 г. МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" сключи Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД - 50 - 193/29.11.2016 г.

Средствата в размер на 6 313 745,00 лева са осигурени от три програми:

Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. - 2 933 745,00 лева европейско и национално съфинансиране

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г. - 1 900 000,00 лева европейско и национално съфинансиране

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. - 1 480 000,00 лева европейско и национално съфинансиране.

Срок на изпълнение – 30 септември 2023 г.