СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 29.11.2016 г. МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" сключи Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Общия публичен принос във финансовия план към Стратегията  е в размер до 6 313 745,00лв., предоставени от: 

ПРСР 2014 - 2020  - 2 933 745,00 лв.

ОПИК 2014 - 2020 - 1 900 000,00лв.

ОПРЧР 2014 - 2020 - 1 480 000,00лв.