Трета национална среща на земеделските производители в България - презентации

земеделиеПрезентациите на лекторите от Третата национална среща на земеделските производители в България, която бе проведена на 4-6 февруари 2015 г. в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци.

“Директно подпомагане за растениевъдството и животновъдството”

Презентация на Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“

“Екологично насочени площи и зелени плащания”

Презентация на Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“

“Новости в Системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост”

Презентация на Георги Праматаров, началник Отдел „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХ

“Програма за развитие на селските райони 2014-2020″

Презентация на Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните

“Подкрепа за млади фермери и неземеделски дейности в Мярка 6 на ПРСР 2014-2020 г.”

Презентация на Владислав Цветанов, експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

“Подкрепа за производство и преработка на земеделски продукти в Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г.”

Презентация на Владислав Цветанов, експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

“Национални и международни зърнени пазари”

Презентация на Петър Димитров, управляващ директор и старши брокер в Aгрикор ООД

“Перспективи и предизвикателства във връзка с измененията в Закона за защита на растенията”

Презентация на инж. агр. Антон Величков – зам. изп. директор, БАБХ

“Държавни помощи за земеделския сектор – преотстъпен корпоративен данък, акциз за горивата и др.”

Дора Ненова, директор Дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗХ