Увеличаване на защитените горски територии

защитени горски територииМиналата седмица беше прието постановление на министерския съвет, с което са изпълнени исканията на Сдружението за дивата природа БАЛКАНИ. Постановлението отговаря на исканията за съхранение на българската гора. Според заместник министърът Георги Костов нови територии ще бъдат включени и категоризирани като защитени. Тези действия са с превантивна мярка за недопускане възникването на бедствени ситуации и основно за съхраняване и опазване на българските гори.   

Сдружението за дивата природа настоява за спешни действия и решения за гарантиране  опазването на старите и вековни гори и устойчиво ползване на горските ресурси.

Всички дейности в държавните горски предприятия се извършват съгласно приети с предварително обществено обсъждане горскостопански планове, посочи инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор” във ведомството. Тя подчерта, че във всеки един от тези планове са намерили място добрите лесовъдски практики, като всички планирани сечи и залесявания са научно обосновани съобразени с конкретните за мястото екологични условия.

горски територииПредложенията на  неправителствената организация са свързани със запазване на поне 10% гори във фаза на старост без сечи, забрана на окончателни фази на възобновителни сечи в природните паркове, както и за забрана на износа на непреработена дървесина от държавните гори. От страна на  Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов, зам.-директор на агенцията, заяви, че Министерството и ИАГ вече са предприели в последните месеци пакет от общо 9 мерки за многофункционално управление в горите. Мерките вече дават и конкретни резултати, като по-голям брой проверки, въвеждане на независим контрол чрез електронни системи за контрол и други. Каменов подчерта, че част от исканията на организацията се припокриват с предприетите действия, каквито са забраната за провеждане на окончателни фази на краткосрочно-постепенни сечи на площ, по-голяма от 2 ха, както и налагането на промени в стопанските планове на държавните горски стопанства, засягащи видовете и интензивността на сечите, която няма да може да надвишава 20%. Целта е запазване горската обстановка за постоянно в горските територии, както и адаптиране на управлението на горите към променящите се условия на средата.

Инж. Каменов посочи още, че се предвижда ускоряване на дейностите за сертификация на държавните горски територии, като ако сега около 25 % от тях са сертфицирани, то целта е в срок от една година този процент да достигне 80. Той подчерта,  че с това ще се гарантира независим външен контрол за качеството на дейностите в горите по обективни принципи. 

Представителите на сдружението са поканени да вземат участие в експертни работни групи, които подготвят промени в наредбата за сечите, както и новите наредби за  интвентаризацията и за извършването на екосистемни услуги в горите.

източник: http://www.mzh.government.bg