УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на СНЦ „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ взеха участие на форум на тема „ЗОП и неговото приложение при изпълнение на СМР“. Форумът се проведе в Хотелски комплекс гр. Долна Баня и бе организиран от „Алма Ам“ ЕООД. На форума присъстваха и представители на „МИГ Раковски“, „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, „МИГ Гълъбово“, МИГ Брезово – Братя Даскалови“, „МИГ Харманли“.

Присъстващите бяха запознати с:  Законова рамка на обществени поръчки;

 Актуални промени и тенденции в развитието на законодателството за обществените поръчки. Очаквани промени в правилника за прилагане на закона за обществени поръчки;

 Ефективно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Практически аспекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки“;

 Оценка на внесени оферти. Критерии, етапи, документи. Договаряне (сключване на договор) с изпълнител;

 Примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки, в областите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки“. Примери от практиката на агенцията по обществени поръчки за възложителите на обществени поръчки.

 

На 15 – и и 16 юли екипът на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово” взе участие в двудневна кръгла маса/форум на тема „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“. Мероприятието е разработено и организирано за нуждите на МИГ в България по мярка 431 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ОС 4 – Лидер.

Форумът е насочен към всички регистрирани на територията на България – Местни инициативни групи, изпълняващи своите Стратегии за местно развитие. Кръглата маса/форума се проведе в почивната база „Романтика“ – гр. Сърница.

 

Екипът на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово” взе участие в двудневeн форум на тема „Мултифункционално земеделие в Европа – социален и екологичен ефект върху земеделските стопанства”, който се проведе на 28 и 29 юли 2014 г. гр.Хисаря. Форумът включваше теоретични знания, практически упражнения и примери, както и време за дискусии.