BG06RDNP001 – 19.611 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” - АКТИВНА ДО 24.07.2023 г.