BG06RDNP001 – 19.612 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “ АКТИВНА ДО 24.07.2023 г.