Допустими дейности и мерки

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

Сдружение Местна инициативна група - Панагюрище, Стрелча, Лесичово е създадено на учредително събрание, проведено на 19 юли 2006 г. в гр. Панагюрище. Сдружението е изградено на следните принципи: Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес; Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението; Равнопоставеност между представителите на земеделския и не земеделския бизнес; равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Местна инициативна група - Панагюрище, Лесичово, Стрелча" обхваща и съвпада изцяло с територията на три общини в Южен Централен район - Панагюрище, Лесичово и Стрелча .

Седалището на "МИГ - Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово" е в гр. Панагюрище, адрес на управление пл. "20-ти Април"/сградата на ГУМ/, ет.3. Върховен колективен орган на организацията е Общото събрание. Управителeн орган на МИГ e деветчленен Управителен съвет, включващ по трима представители на община от различни сектори - общини, бизнес и неправителствен сектор.

Главната цел на Сдружението е реализацията на Стратегия за местно развитие, която е финансово обезпечена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и включва интервенции в следните области и мерки:

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

Допустими дейности - Съгласно чл. 3 на Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

Подобряване качеството на земеделските продукти във всички сектори с предимство на етерично- маслените култури /рози, лавандула/ и лозарството.

Изграждане на събирателни пунктове и тържище за изкупуване и заготовка на местните продукти.

Подобряване условията на труд.

Възстановяване, модернизиране и изграждане на хидромелиоративни съоръжения /изключение лозарство/

Изграждане на бази (пунктове) за временно пребиваване на работници през кампаниите за прибиране на селскостопанската продукция.

Подобряване на поземлени имоти - полски пътища в стопанствата.

Подобряване възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Допустими бенефициенти - Земеделски производители, организации на земеделски производители. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Допустими дейности Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на преработвателни предприятия, преработващи продукти от Приложение 1 на Договора за ЕС /приоритетно производството на масла от етерично маслени култури и производство на вино/. Маркетинг и популяризиране на района като производител на аграрни продукти, създаване на общи търговски марки за типични местни продукти /рози, лавандула, грозде, вино, общ маркетинг на пазара/ и др. Изграждане, модернизиране, включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на територията на предприятието и за нуждите на производствения процес. Подобряване на възможностите за произво

дство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими кандидати - Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или междинни предприятия. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията на чл. 11 от Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ.

Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Допустими дейности Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

Допустими кандидати 1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;

2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;

3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд на територията на МИГ;

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и да отговарят на условията на чл.13 и чл. 14 на Наредба № 20/07.07.2008г. на МЗХ.

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и не са свързани с инвестиции за изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт. Обект на подпомагане са следните дейности:

1. Подобряване на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; центрове за временни изложения с туристическа цел;

2. Подобряване на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

3. Разработване и маркетинг на туристически продукти:

а) разработване на туристическа маркетингова стратегия за територията, рекламни и информационни материали;

б) разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 3

Допустими кандидати

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

3. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

1.Възстановяване, поддържане и изграждане на общински пътища /реконструкция и рехабилитация/

2. Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца с увреждания, домове за възрастни хора, социален патронаж и др.), включително специализиран транспорт

3. Насърчаване физическата активност на населението (развитие на спортната база и базата за отдих на учениците - спортни и младежки центрове, детски лагери др.)

4. Подобряване на материалната база в съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, библиотеки, читалища и др.), включително дейности за подобряване на енергийната ефективност

5. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, широколентов достъп до интернет и др.), включително създаването на мобилни центрове;

Допустими кандидати

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово по всички допустими дейности

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по т. 2, 3, 4 и 5 от допустимите дейности.

3. Читалища от територията на МИГ по т. 2, 3, 4 и 5 от допустимите дейности.

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

1. Възстановяване на стари и създаване на нови паркови пространства и градини.

2. Модернизация на уличното осветление

3. Изграждане на нови и възстановяване на съществуващи детски площадки и съоръжения към тях в т. ч. доставка на съоръжения;

4. Реконструкция и изграждане на тротоари и площади

Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

Допустими кандидати

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово по всички допустими дейности .

2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по т. 1, 3 и 5 от допустимите дейности

3. Читалища от територията на МИГ по т. 1, 3 и 5 от допустимите дейности.

4. Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение и имат регистрация в трите общини на МИГ, по т. 5

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 323 Регламент 1698/2005 "Опазване и подобряване на селското наследство"

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са свързани с:

Инвестиции по поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство на селата и опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на материалното културното наследство - създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор.

Допустими кандидати

1. Общините Панагюрище, Стрелча, Лесичово,

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

3. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности /с изключение на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/:

Развитие на селски туризъм - Текущо поддържане и малки ремонти на хижи и други обекти за настаняване, ремонти на къщи за гости, включително реклама на туристически продукт - информационни материали, интернет сайтове и др. Изграждане на еко-пътеки и места за наблюдение на птици, животни, растения и др. Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.). Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (социален патронаж, домове за възрастни хора и пр.) Подпомагане създаването на бизнес в сферата на битовите услуги. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.) Модернизиране на ветеринарните лечебни заведения.

Допустими кандидати

Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности :

Развитие на селски туризъм - Текущо поддържане и малки ремонти на хижи и други обекти за настаняване, ремонти на къщи за гости, включително реклама на туристически продукт - информационни материали, интернет сайтове и др. Изграждане на еко-пътеки и места за наблюдение на птици, животни, растения и др. Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.) Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца и възрастни, социален патронаж, домове за възрастни хора и др.) Подпомагане създаването на бизнес в сферата на услугите за населението. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.) Модернизиране на ветеринарните лечебни заведения.

Допустими кандидати

Микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, които:

1. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ

2. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

3. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ.