Мярка 121

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските  стопанства” от Стратегията за местно развитие на МИГ” Панагюрище,    Стрелча, Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 I. Финансовата помощ е предназначена за:

 1. Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
 2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производителите и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ.

II. Кандидатите - земеделски производители трябва да отговарят и на следните условия:

 1. Да са регистрирани като земеделски производители по реда на  Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
 2. Икономическият размер на стопанството да бъде поне 1 икономическа единица;
 3. Да ползват обработваема земя с размер не по-малък от 0.5 ха за кандидатите, които отглеждат трайни насаждения и не по-малък от 1 ха за всички останали кандидати.
 4. Кандидатите - юридически лица да са получили най-малко 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция или услуги директно свързани със земеделски дейности;
 5. Кандидатите - юридически лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги
 6. Кандидатите трябва да представят бизнес план, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и в който да обосноват съответствието на капацитета на закупуваните машини, транспортни средства, съоръжения и оборудване с размера на стопанството.

III. Организациите на земеделските производители трябва да отговарят и на следните условия:

1. да бъдат признати като организация на производители от министъра на земеделието и продоволствието или изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”;

2. инвестициите, за които кандидатстват да бъдат от полза за цялата организация и да бъдат свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията.

IV. Кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:

 1. нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”.
 2. нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините от територията на МИГ.
 3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.
 4. не са в производство по ликвидация.

Изискванията по т. 3 и т.4 се отнасят за еднолични търговци и юридически лица- търговци.

 1. не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

V. Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба:

 • Подобряване качеството на земеделските продукти във всички сектори с предимство на  етерично- маслените култури /рози, лавандула/ и лозарството.
 • Изграждане на събирателни пунктове  и тържище за изкупуване и заготовка на местните продукти.
 • Подобряване условията на труд в земеделските стопанства.
 • Възстановяване, модернизиране и изграждане на хидромелиоративни съоръжения /изключение лозарство/
 • Изграждане на бази (пунктове) за временно пребиваване на работници през кампаниите за прибиране на селскостопанската продукция.
 • Подобряване на поземлени имоти – полски пътища в стопанствата.
 • Подобряване възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

VI.  Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 5000,00 лева

Максимален размер  на общите допустими разходи за един проект - 100 000,00 лева.

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 108 377,88 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

II. Финансовата помощ е в размер на:

60 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата Боримечково, Калугерово, Церово, Лесичово, Баня, Бъта, Оборище, Поибрене, Елшица, Попинци, Левски, Блатница, Свобода и градовете Панагюрище и Стрелча.

50 % от общите допустими разходи за млади фермери в другите населени места от територията

50 % от общите допустими разходи за земеделски производители от селата Боримечково, Калугерово, Церово, Лесичово, Баня, Бъта, Оборище, Поибрене, Елшица, Попинци, Левски, Блатница, Свобода и градовете Панагюрище и Стрелча.

40 % от общите допустими разходи за земеделските производители от другите населени места от територията.

За инвестиции свързани с водоспестяващи технологии, производство на мляко, мерки за енергийна ефективност и за извършване на конверсия към биологично земеделско производство – увеличение с 10 %.

VIII. Кандидатите представят бизнес план (по образец) с подробно описание на планираните инвестиции, за период не по- малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на организациите на производителите.

При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнес плана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана.

Кандидатът за подпомагане и съответно членовете на организацията на производители на земеделска продукция се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в бизнес плана за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

IX. Период на консултиране при подготовка проектите - от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

X. Период на приемане на Заявленията за подпомагане – от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в офиса на МИГ на адрес: гр.Панагюрище ул.” Магахан” 2 , ет.2.

Телефони за контакти:    Лучко Македонски – Изп. Директор 0882270816

                                               Нонка Костова – Експерт СМР – 0882270815

                                               Мария Нейчева- Експерт СМР - 0882270814

                                               Офис на МИГ – 0357/98970

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ ”Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.