Мярка 321

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г.

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

І. Финансова помощ е предназначена за:

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово по всички допустими дейности от СМР.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по т.2,3,4 и 5 от допустимите дейности от СМР.

3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища по т. 2, 3, 4 и 5 от допустимите дейности от СМР.

II. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните допустими дейности:

1. Възстановяване, поддържане и изграждане на общински пътища /реконструкция и рехабилитация /.

2. Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца с увреждания, домове за възрастни хора, социален патронаж и др.), включително специализиран транспорт.

3. Насърчаване физическата активност на населението (развитие на спортната база и базата за отдих на  учениците – спортни и младежки центрове, детски лагери др.)

4. Подобряване на материалната база в съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, библиотеки, читалища и др.), включително дейности за подобряване на енергийната ефективност.

5. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове;

III. Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:

1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет.

3. Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване;

4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

5. Проекти на общини свързани с грижи за деца /детски ясли, детски градини/, включително специализиран транспорт.

IV. Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 50 000 лева.

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 10 222,87 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

V. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100 % от общите допустими разходи за проекти на:

  • Общини;
  • Юридически лица с нестопанска цел – за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.
  • Читалища – за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

За всички останали кандидати финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти.

VI. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. Имат седалище на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”;

2. Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”;

3. Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел е свързан с дейността/услугата която те кандидатстват да развиват;

4. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

5. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

6. Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;

7. Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините с изключение на самите общини.

VII. Период за подаване на заявления за подпомагане - от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

VІІI. Период на консултиране при подготовка проектите: от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

Документи се подават в офиса на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на адрес: гр. Панагюрище, ул."Макгахан"№2

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970;

Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816;

Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814;

Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Заявлението за подпомагане, условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 Основни  услуги за населението и икономиката в селските райони” са публикувани на следният интернет адрес:  http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.