Мярка 323

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием  на заявления за подпомагане по мярка 323 „Опазаване и подобряване на селското наследство” от Стратегията за местно развитие по РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) No 1698/2005 от 20 септември 2005 г.

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I. Финансова помощ е предназначена за:

1. Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

II. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Инвестиции по възстановяване и подобряване на природното наследство на селата и опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж;

2.Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и възобновяване на материалното културното наследство – създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

3.Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и възобновяване на нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

4. Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор.

III. Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 3 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 15 000 лева

Сума, налична за подкрепа за периода на четвърта покана – 30 850,60 лева, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.   

IV. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100 % от общите допустими разходи за проекти на:

  • Общини;
  • Юридически лица с нестопанска цел – за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.
  • Читалища – за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

За всички останали кандидати финансовата помощ е в размер на 70% от общите допустими разходи за проекти.

V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат седалище на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”;

2. Дейностите по проекта се извършват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”;

3. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

5. Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;

6. Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините с изключение на самите общини.

VI. Период за подаване на заявления за подпомагане - от 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

VІІ. Период на консултиране при подготовка на проектите: от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, както следва:

Вторник         14.00-16.00 часа

Четвъртък    14.00-16.00 часа

Документи се подават в офиса на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на адрес: гр.Панагюрище ул.”Макгахан” 2.

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970;

Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816;

Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814;

Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Заявлението за подпомагане, условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 Опазване и подобряване на селското наследство” са публикувани на следният интернет адрес: http://www.lagpsl.bg

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.