Покана 4 прием

П О К А Н А

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявява Четвърти прием на Заявления за подпомагане

по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г.

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

 

Мярка

Бюджет за поканата

1

Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства

108 377,88

2

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

352 952,15

3

Мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

20 731,00

4

Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

89 119,00

5

Мяркя 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

51 034,81

6

Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности.

11 727,31

7

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката

10 222,87

8

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

30 381,19

9

Мярка 323 Опазване и развитие на селското наследство

30 850,60

 

Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием, включва 100% от бюджета по поканата, както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием.

2.Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:

от 01.06.2013 г. до 29.08.2013 г. в офиса на МИГ по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

3.Период на приемане на Заявленията за кандидатстванеот 30.08.2013 г. до 13.09.2013 г.  всеки работен от 8,30 ч. до 17.00 часа включително.

4.Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес: гр.Панагюрище, ул.”Макгахан”№2, етаж 2, офис на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Телефони за контакти: тел./факс 0357/98970; Лучко Македонски – Изпълнителен директор 0882270816; Мария Нейчева – експерт СМР 0882270814; Нонка Бундова – Костова – експерт СМР 0882270815.

Подробна информация за допустими бенефициенти,  дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и график за извършване на консултации са публикувани на следния интернет адрес: http://lagpsl.bg