Стратегия

ПЕТО ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР ОТ 16.12.2021 г. 

ЧЕТВЪРТО ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР ОТ 21.09.2020 г. 

ТРЕТО ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР ОТ 05.09.2019 г.

ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР ОТ 18.09.2019 г.

ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР ОТ 28.05.2018 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-193/ 16.12.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-193/ 21.09.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-193/ 05.09.2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-193/ 18.09.2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-193/ 28.05.2018 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ РД - 50-193/ 29.11.2016 г.

РЕЗЮМЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ - МАЙ 2016

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ - МАЙ 2016

АКТУАЛЕН УСТАВ НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - 2016

УСТАВ НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - 

УСТАВ НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - 2013 г.

Стратегия за местно развитие на МИГ - пълен вариант

ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ - всички изменения

РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

Таблица_6.1_нова

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РЕЗЮМЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ "ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРИЛАГАНЕ НА СМРМИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

Територията на "МИГ - Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово" обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на три общини в Южен Централен район - Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

Площ - 1 032,7 кв. км. Население - 37 255 жители.

 2. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И ОРГАНИ НА МИГ

Седалището на "МИГ - Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово" е в гр. Панагюрище, адрес на управление пл. 20-ти Април № 13. Върховен колективен орган на организацията е Общото събрание. Управителeн орган на МИГ e Управителен съвет.

3. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА СМР.

Основна цел

Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и селски туризъм, свързан с местното културно-историческото наследство.

Приоритет 1

Повишаване на конкурентно способността на земеделския сектор и предприятията от ХВП /предимно в областта на розопроизводството и лозарството/

Приоритет 2

Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма

 

Приоритет 3

Разнообразяване и повишаване на икономическата активност

 

Специфична 

цел 1

 

Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли

 

Специфична 

цел 2

 

Да се модернизира технологичната база и внедрят иновации в специфични за територията предприятия от ХВП

 

Специфична цел 1

 

Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата

 

Специфична цел 2

 

Да се създадат условия за развитие на туризма и свързаното с него опазване на природното и историческо наследство

 

Специфична цел 1

 

Да се разнообразят възможностите за заетост на населението извън земеделието

 

Специфична цел 2

 

Да се подобрят възможностите за повишаване заетостта и доходите на населението

 

Мярка 121 (ПРСР) "Модернизиране на земеделските стопанства"

Мярка 123 (ПРСР) "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Мярка 321 (ПРСР) "Основни услуги за икономиката и населението на селските райони"

Мярка 313 (ПРСР)

"Насърчаване на туристическите дейности"

 

Мярка 311 (ПРСР) "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Мярка 312 (ПРСР)

"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

 

 

Мярка 322 (ПРСР)

"Обновяване и развитие на селата"

Мярка 323 (Регламент 1698/2005)

"Опазване и развитие на селското наследство"

 

 

 

 

 

Мярка 226 (ПРСР)

"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

 

 

Мярка 421 (ПРСР)

"Между-териториално и транс-национално сътрудничество"

Мярка 431 (ПРСР)

"Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия"

4. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИ.

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанстваМИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

Допустими дейности - Съгласно чл. 3 на Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

Подобряване качеството на земеделските продукти във всички сектори с предимство на етерично- маслените култури /рози, лавандула/ и лозарството.

Изграждане на събирателни пунктове и тържище за изкупуване и заготовка на местните продукти.

Подобряване условията на труд.

Възстановяване, модернизиране и изграждане на хидромелиоративни съоръжения /изключение лозарство/

Изграждане на бази (пунктове) за временно пребиваване на работници през кампаниите за прибиране на селскостопанската продукция.

Подобряване на поземлени имоти - полски пътища в стопанствата.

Подобряване възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Допустими бенефициенти - Земеделски производители, организации на земеделски производители. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Допустими дейности

Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на преработвателни предприятия, преработващи продукти от Приложение 1 на Договора за ЕС /приоритетно производството на масла от етерично маслени култури и производство на вино/. Маркетинг и популяризиране на района като производител на аграрни продукти, създаване на общи търговски марки за типични местни продукти /рози, лавандула, грозде, вино, общ маркетинг на пазара/ и др. Изграждане, модернизиране, включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на територията на предприятието и за нуждите на производствения процес. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими кандидати 

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или междинни предприятия. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията на чл. 11 от Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ.

Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Допустими дейности Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

Допустими кандидати 1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;

2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ;

3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд на територията на МИГ;

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и да отговарят на условията на чл.13 и чл. 14 на Наредба № 20/07.07.2008г. на МЗХ.

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и не са свързани с инвестиции за изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт. Обект на подпомагане са следните дейности:

 1. Подобряване на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; центрове за временни изложения с туристическа цел;
 2. Подобряване на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
 3. Разработване и маркетинг на туристически продукти:
 4. а) разработване на туристическа маркетингова стратегия за територията, рекламни и информационни материали;
 5. б) разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 3

Допустими кандидати

 1.  Общините Панагюрище , Стрелча и Лесичово
 2.  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 3.  Читалища, регистрирани по Закона за читалищата

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

 1. Възстановяване, поддържане и изграждане на общински пътища /реконструкция и рехабилитация /
 2. Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца с увреждания, домове за възрастни хора, социален патронаж и др.), включително специализиран транспорт
 3. Насърчаване физическата активност на населението (развитие на спортната база и базата за отдих на учениците - спортни и младежки центрове, детски лагери др.)
 4. Подобряване на материалната база в съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, библиотеки, читалища и др.), включително дейности за подобряване на енергийната ефективност
 5. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, широколентов достъп до интернет и др.), включително създаването на мобилни центрове;

Допустими кандидати

 1. Общините Панагюрище , Стрелча и Лесичово по всички допустими дейности
 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по т. 2, 3, 4 и 5 от допустимите дейности.
 3. Читалища от територията на МИГ по т. 2, 3, 4 и 5 от допустимите дейности.

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

 1. Възстановяване на стари и създаване на нови паркови пространства и градини.
 2. Модернизация на уличното осветление
 3. Изграждане на нови и възстановяване на съществуващи детски площадки и съоръжения към тях в т. ч. доставка на съоръжения;
 4. Реконструкция и изграждане на тротоари и площади

Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

Допустими кандидати

 1. Общините Панагюрище , Стрелча и Лесичово по всички допустими дейности .
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по т. 1, 3 и 5 от допустимите дейности
 3. Читалища от територията на МИГ по т. 1, 3 и 5 от допустимите дейности.
 4. Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение и имат регистрация в трите общини на МИГ, по т. 5

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 323 Регламент 1698/2005 "Опазване и подобряване на селското наследство"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са свързани с:

Инвестиции по поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство на селата и опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на материалното културното наследство - създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор.

Допустими кандидати

 1. Общините Панагюрище, Стрелча, Лесичово,
 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
 3. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата

Бенефициентите по проекти да имат седалище на територията на МИГ.

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности /с изключение на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/:

Развитие на селски туризъм - Текущо поддържане и малки ремонти на хижи и други обекти за настаняване, ремонти на къщи за гости, включително реклама на туристически продукт - информационни материали, интернет сайтове и др. Изграждане на еко-пътеки и места за наблюдение на птици, животни, растения и др. Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.). Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (социален патронаж, домове за възрастни хора и пр.) Подпомагане създаването на бизнес в сферата на битовите услуги. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.) Модернизиране на ветеринарните лечебни заведения.

Допустими кандидати

Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

 1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и
 3. имат седалище или клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Допустими дейности

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности :

Развитие на селски туризъм - Текущо поддържане и малки ремонти на хижи и други обекти за настаняване, ремонти на къщи за гости, включително реклама на туристически продукт - информационни материали, интернет сайтове и др. Изграждане на еко-пътеки и места за наблюдение на птици, животни, растения и др. Стимулиране развитието на занаятите (традиционни дърводелство, грънчарство, тъкачество, медникарство и др., производство на сувенири и пр.) Подобряване на материалната база в заведения за социални услуги (дневни центрове за деца и възрастни, социален патронаж, домове за възрастни хора и др.) Подпомагане създаването на бизнес в сферата на услугите за населението. Подпомагане създаването на бизнес в сферата на техническите услуги (ремонт на автомобили и селскостопански машини и др.) Модернизиране на ветеринарните лечебни заведения.

Допустими кандидати

Микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, които:

 1. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ
 2. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
 3. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ.