ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

 

Поради изпълнени дейности и изтичане срока на Договор № 7 / 09.09.2014г. същият бе прекратен на 31.12.2014г. 

********************************************************

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР

№ 7/09.09.2014 г.

 

дата

основание

размер

 

1

 

02.12.2014 г.

Плащане по Фактура №24/01.12.2014г. към Договор №7/09.09.2014г. с „Проект Сървиз” ЕООД за организирано пътуване в чужбина в страна от ЕС - Чехия

 

 

14 760,00лв.

2

12.12.2014 г.

Плащане по Фактура №25/10.12.2014г. към Договор №7/09.09.2014г. с „Проект Сървиз” ЕООД за организирано пътуване в чужбина в страна от ЕС - Италия

 

15 000,00лв.

3

23.12.2014 г.

Плащане по Фактура №26/23.12.2014г. към Договор №7/09.09.2014г. с „Проект Сървиз” ЕООД за организирано пътуване в чужбина в страна от ЕС - Франция

9 962, 40лв.

 

 

Всичко:

39 722,40лв.

 

***********************************************************************************************

 

ДОГОВОР №7/09.09.2014г.

за избор на изпълнител

 

************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение №1/03.09.2014г. за класиране на кандидатите и избор на изпълнител 

 

*************************************************************************************************

 

ПРОТОКОЛ №1/28.08.2014г.

от работата на комисията от длъжностни лица, назначени със Заповед № 27/ 04. 08. 2014 г.,

за получаване, разглеждане и оценка на събрани оферти, чрез Публична покана №9032707/13.08.2014г. в процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет

1.1         Организиране на посещение в МИГ от страна от ЕС с цел придобиване на умения, обмяна на опит и добри практики, установяване на сътрудничество за минимум 5 души и преводач -  в периода октомври - декември 2014г.;

 

1.2         Организиране на 2 бр. учебни посещеня в МИГ от страна от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики, придобиване на умения за минимум 8 души - бенефициенти по СМР, екип и преводач в периода октомври - декември 2014г.

 

***************************************************************************************************

 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” , съобщава на всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите по процедура  на публична покана, с предмет:

1. Организиране на посещение в МИГ от страна от ЕС с цел придобиване на умения, обмяна на опит и добри практики, установяване на сътрудничество за минимум 5 души – екип на МИГ и преводач;

2. Организиране на 2 бр. учебни посещения в МИГ от страна от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики, придобиване на умения за минимум 8 души - бенефициенти по СМР, екип и преводач.

ще се проведе на 28.08.2014г. от 10,00ч. в офиса на  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

 

*********************************************************************************************************

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира провеждане на процедура, чрез публична покана с предмет:

1. Организиране на посещение в МИГ от страна от ЕС с цел придобиване на умения, обмяна на опит и добри практики, установяване на сътрудничество за минимум 5 души – екип на МИГ и преводач;

2. Организиране на 2 бр. учебни посещения в МИГ от страна от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики, придобиване на умения за минимум 8 души - бенефициенти по СМР, екип и преводач.

 

 

ЗАПОВЕД №27/04.08.2014г. - откриване

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032707/13.08.2014г.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ПРОЕКТО ДОГОВОР

РАЗЯСНЕНИЕ №1/14.08.2014г.