бизнес план

Подмярка 6.3. Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане.

Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" отваря нов прием на проекти през м. март.

 

ПОКАНА

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Информация за изпълнение на СМР - 2011

На 28.12.2012г. се проведе последното на 2011 г. заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бяха приети нови членове на Сдружението.

В периода 01.12. - 23.12.2011 г. бе извършено проучване и секторен анализ "Малки и средни предприятия". Проучването е обосновано от необходимостта Стратегията за местно развитие, реализирана от Местната инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" да обхване МСП като потенциални бенефициенти и да отговори най -пълно на техните потребности.

Обнародвани промени

Уважаеми бенефициенти,

В Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год. са обнародвани промени в Наредбите касаещи кандидатстването по:

Посещение в Брюксел

Делегация от одобрените МИГ-ове в страната по линия на техническа помощ към МЗХ бе изпратена на шестдневно посещение в столицата на Европейския съюз - Брюксел. В групата беше включен и изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - Лучко Македонски. Целта на посещението на делегацията бе обмяна на опит и осъществяване на контакти със структури на ЕС работещи по подхода ЛИДЕР.

Обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland

На 25 и 26 април в гр. Стрелча се проведе информационна обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland на Областна администрация - Пазарджик. На срещата присъстваха - изпълнителният директор на Местна инициативна група "Промовега" -- Испания със част от екипа си, представители на Министерство по земеделие и аквакултури и Асоциация термалисимо Андалусия /Испания/, Областна администрация - Пазарджик, Общинска администрация - Стрелча.

Страници

Subscribe to RSS - бизнес план