ДФЗ - РА

ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, обявява втори прием по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

ПРОЕКТИ ПО ПРСР

BG06RDNP001 - 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" информира, че след сключено Допълнително споразумение с МЗХ и ДФ - "Земеделие" - РА с номер РД - 50/147 от 21.12.2013г. се удължава срока за договаряне на проекти по Стратегията за местно развитие. Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на ПРСР  за периода 2014-2020г. от Европейската комисия, но не по - късно от 30.06.2013г.

Страници

Subscribe to RSS - ДФЗ - РА