заявление за подпомагане

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Информация за изпълнение на СМР - 2011

На 28.12.2012г. се проведе последното на 2011 г. заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бяха приети нови членове на Сдружението.

В периода 01.12. - 23.12.2011 г. бе извършено проучване и секторен анализ "Малки и средни предприятия". Проучването е обосновано от необходимостта Стратегията за местно развитие, реализирана от Местната инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" да обхване МСП като потенциални бенефициенти и да отговори най -пълно на техните потребности.

Обнародвани промени

Уважаеми бенефициенти,

В Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год. са обнародвани промени в Наредбите касаещи кандидатстването по:

Посещение в Брюксел

Делегация от одобрените МИГ-ове в страната по линия на техническа помощ към МЗХ бе изпратена на шестдневно посещение в столицата на Европейския съюз - Брюксел. В групата беше включен и изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - Лучко Македонски. Целта на посещението на делегацията бе обмяна на опит и осъществяване на контакти със структури на ЕС работещи по подхода ЛИДЕР.

Обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland

На 25 и 26 април в гр. Стрелча се проведе информационна обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland на Областна администрация - Пазарджик. На срещата присъстваха - изпълнителният директор на Местна инициативна група "Промовега" -- Испания със част от екипа си, представители на Министерство по земеделие и аквакултури и Асоциация термалисимо Андалусия /Испания/, Областна администрация - Пазарджик, Общинска администрация - Стрелча.

Информация за изпълнение на СМР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 18.05.2012 Г.

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

Страници

Subscribe to RSS - заявление за подпомагане