заявления

Прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка «Преструктуриране и конверсия на лозя»

От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка «Преструктуриране и конверсия на лозя» от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.

Националната винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България в периода 2014-2018 г., като целта й е да повиши конкурентоспособността на българските гроздопроизводители. Финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Бюджетът по мярка «Преструктуриране и конверсия на лозя» завтория прием на финансовата 2015 година е в размер на 20 368 434.42лева, като ползвателите ще могат да кандидатстват и за авансово изплащане на финансовата помощ.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г.

Описание на мярката 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)

То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони. 

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.: 

Прием на проекти - Трета покана

Прием на проекти - Трета покана

На 19.05.2013г. успешно завърши трети прием на проектни предложения за подпомагане по изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. Входирани са 22 Заявления за подпомагане от частни и публични бенефициенти от територията на трите общини – Панагюрище, Стрелча и Лесичово. В момента тече проверка за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения.

Страници

Subscribe to RSS - заявления