Лесичово

Мярка 311

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Покана 4 прием

П О К А Н А

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявява Четвърти прием на Заявления за подпомагане

по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г.

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

Мярка 121

Страници

Subscribe to RSS - Лесичово