ЛИДЕР

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, свиква Общо събрание на сдружението

на 19.04.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13, при следния дневен ред:

1.Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В СТРЕЛЧА

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проведе се първото Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020.

Участниците се събраха в Туристическия информационен център в с. Калугерово на 30.03.2016г.

Присъстваха представители на общинска администрация - Лесичово, на нестопанския сектор и земеделски производители.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

СРЕЩА НА БИЗНЕСА

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" събра представители на бизнеса и земеделски производители от територията на общините Панагюрище и Стрелча. Срещата се състоя на 17.03.2016 г. в Конферентната зала на Исторически музей - Панагюрище.

ПОКАНА

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ПОПИНЦИ

Екипът на Местната инициативна група се срещна с жителите на с. Попинци, община Панагюрище. Срещата се проведе на 02.03.2016г. в кметството на селото. Присъстваха представители на стопанския и нестопанския сектор. Темата бе информиране на местната общност за възможностите, които предлага новата ПРСР за периода 2014 -2020 г. и мерките за включване в Стратегията за местно развитие.

Страници

Subscribe to RSS - ЛИДЕР