мерки

СРЕЩА В С. БАНЯ

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" запозна жителите на с. Баня с възможностите  за периода 2014-2020 г.

На 15.02.2016 г.  в НЧ "Пробуда - 1872" бяха разяснени мерките от ПРСР 2014-2020, които могат да бъдат заложени в Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. БАНЯ

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ - ЧАСТНИ МЕРКИ

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" приключи четвърти прием на заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие. Входирани бяха 22 проекта.

Списък с входирани проекти от МИГ - Четвърта покана

Срещи с потенциални бенефициенти 2-3 октомври 2012 г.

На 02.10 и 03.10.2012 г. в общини Панагюрище и Лесичово се състояха информационни срещи с потенциални бенефициенти земеделски производители и хора от бизнеса. Присъстващите бяха запознати със Стратегията за местно развитие, мерките и условията за които могат да кандидатстват по Втора покана към МИГ " Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

Допустими дейности и мерки

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

Сдружение Местна инициативна група - Панагюрище, Стрелча, Лесичово е създадено на учредително събрание, проведено на 19 юли 2006 г. в гр. Панагюрище. Сдружението е изградено на следните принципи: Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес; Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението; Равнопоставеност между представителите на земеделския и не земеделския бизнес; равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Мерки

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroup/FinancialInformation?co...

 

Страници

Subscribe to RSS - мерки